Vietnamese (Vietnam) 

Điều Khoản & Điều Kiện Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel®

Giới thiệu

Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel® ("Chương Trình") bao gồm Chương Trình đào tạo sản phẩm được thiết kế cho đội ngũ nhân viên bán lẻ và dịch vụ, nhân viên bán hàng của các Nhà Sản Xuất Dịch Vụ Gốc ("OEM") dùng công nghệ Intel® ("nhân viên bán hàng OEM"), và thành viên Chương Trình Kênh Intel® tập trung bán hàng cho người tiêu dùng.

Các Điều Khoản Và Điều Kiện này ("Điều Khoản) áp dụng cho Chương Trình, bao gồm, nhưng không giới hạn trang web Chương Trình ("Trang Web"), các Hoạt Động Chương Trình bao gồm, nhưng không giới hạn: những buổi Đào Tạo, cửa hàng trực tuyến Chương Trình ("Cửa Hàng Trực Tuyến") và những Sự Kiện Trực Tiếp Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel® ("Sự Kiện Trực Tiếp") có thể chỉ có ở một số quốc gia cũng như trong một số quảng bá và khuyến mại đặc biệt. Các Điều Khoản này cũng áp dụng cho bất kỳ nguồn tài nguyên và/hoặc công cụ nào được cung cấp thông qua Chương Trình, bao gồm, nhưng không giới hạn khu vực tải xuống, khu vực nghiên cứu, diễn đàn cộng đồng, phòng chat, blog, trang web chia sẻ và thông tin sản phẩm. Các Hoạt Động Chương Trình hoặc các nguồn tài nguyên có thể bao gồm những điều khoản cụ thể, và nếu như vậy, trong phạm vi những Điều Khoản này không xung đột với hoạt động hoặc nguồn tài nguyên điều khoản cụ thể, Điều Khoản trong tài liệu này vẫn còn nguyên hiệu lực và tác dụng.  

Bằng cách tham gia vào Chương Trình, mỗi Thành Viên (như được định nghĩa dưới đây) xác nhận rằng họ đã đọc và chấp nhận các Điều Khoản & Điều Kiện này và Thành Viên đó đáp ứng tất cả tiêu chí Điều Kiện Chương Trình đặt ra dưới đây

Điều Kiện Tham Gia

Để đạt điều kiện tham gia Chương Trình, Thành Viên cần phải đáp ứng những yêu cầu điều kiện tham gia nêu ở đây.

Chương Trình dành cho: nhân viên bán hàng OEM và thành viên Chương Trình Kênh Intel® chuyên về bán hàng cho người tiêu dùng cư trú và làm việc tại các quốc gia: ÚC, INDONESIA, ẤN ĐỘ, HÀN QUỐC, SRI LANKA, MÔNG CỔ, MALAYSIA, NEW ZEALAND, PHILIPPINES, PAKISTAN, SINGAPORE, THÁI LAN, ĐÀI LOAN, VIỆT NAM, BANGLADESH, NHẬT BẢN, những người đã có một tài khoản đang hoạt động với Chương Trình và được gọi chung là "Thành Viên". Giới hạn một tài khoản cho mỗi người. Tài khoản không được phép chuyển nhượng. Tài khoản bị vô hiệu hóa sau 180 ngày không hoạt động. Thành Viên tham gia phải đảm bảo có được sự đồng ý của công ty họ đang làm trước khi tham gia.

Trong phạm vi cho phép bởi các quy định liên quan về xung đột pháp luật, Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel® chịu sự quản lý bởi pháp luật Singapore, ngoại trừ các nguyên tắc lựa chọn pháp luật. 

Thành Viên phải đủ 18 tuổi hoặc độ tuổi trưởng thành tại nơi họ cư trú, chọn độ tuổi lớn - trong hai độ tuổi, để tham dự vào những quảng bá và khuyến mại đặc biệt được kết hợp với Chương Trình. Thành Viên dưới 18 tuổi có thể đăng nhập và hưởng lợi từ các thông tin và cơ hội đào tạo trực tiếp có sẵn trên trang web. Để đảm bảo việc tuân thủ quy định này, ngày sinh của thành viên được thu thập.

Thành Viên phải được tuyển dụng vào một trong những vị trí đủ điều kiện sau đây tại nhà bán lẻ đã được phê duyệt: bán hàng tại Cửa Hàng Kinh Doanh, bán hàng Máy Tính Cá Nhân, bán hàng Phần Mềm, bán hàng thiết bị ngoại vi Máy Tính, dịch vụ Máy Tính, đào tạo về Máy Tính Cá Nhân, quản lý bộ phận Máy Tính Cá Nhân, Bán Hàng Trực Tuyến/Tổng Đài, quản lý Cửa Hàng, Người Mua Máy Tính, và/hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Bán Hàng Và Hỗ Trợ.

Quyết định cuối cùng về việc đủ điều kiện tham gia hoàn toàn phụ thuộc vào Nhà Tài Trợ. Nhân viên, cán bộ, và giám đốc (bao gồm cả thành viên gia đình trực tiếp và thành viên của cùng một gia đình) của Intel Corporation ("Nhà Tài Trợ"), chi nhánh công ty tương ứng, công ty con, nhà in, đại lý quảng cáo và khuyến mại, và bất kỳ bên khác có liên quan đến Chương Trình đều không đủ điều kiện để tham gia, ngoại trừ theo quyết định riêng của Nhà Tài Trợ. Thành Viên phải duy trì một Tài Khoản đang hoạt động (như được định nghĩa dưới đây) ở tình trạng tốt. Thành Viên phải đáp ứng tất cả yêu cầu điều kiện tham gia và tuân thủ tất cả Điều Khoản trong tài liệu này và bất kỳ điều khoản khác được cung cấp liên quan đến chương trình.

Thành viên:

- có đủ điều kiện giành được chỉ một hoạt động/chương trình/ưu đãi trong từng tháng; và

- không đủ điều kiện giành thêm một hoạt động/chương trình/ưu đãi khác trong tháng tiếp theo nếu thành viên đã giành được hoạt động/chương trình/ưu đãi trong tháng trước đó.

Trong trường hợp thành viên đã giành được hoạt động/chương trình/ưu đãi (trong một tháng hay trong tháng trước đó) và không còn đủ điều kiện để giành thêm, nếu thành viên không đủ điều kiện để giành thêm lần nữa thì phần thưởng sẽ được trao cho thành viên có đủ điều kiện với điểm số cao nhất tiếp theo.

Trở lại đầu trang

Công Ty Ngừng Hoạt Động

Các công ty có thể bị loại khỏi Chương Trình do cửa hàng đóng cửa, hoặc nếu trở nên không phù hợp với Chương Trình theo quyết định của Nhà Tài Trợ.. 

Thành Viên làm việc tại các chuỗi bán lẻ ngừng hoạt động sẽ nhận được thông báo qua e-mail trước 30 ngày về việc ngừng hoạt động. Trong thời gian 30 ngày này, Thành Viên có thể tham gia vào Chương trình, bao gồm truy cập tài khoản, các sự kiện Trực Tiếp Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel® (nơi khuyến mại), và các Cửa Hàng Trực Tuyến (nơi khuyến mại.) Nếu họ muốn tham gia vào các chương trình quảng bá này, họ, giống như, các Thành Viên khác phải có xác nhận công việc (như chi tiết dưới đây). Bất kỳ giao dịch quảng bá được bắt đầu bởi Thành Viên của chuỗi bán lẻ ngừng hoạt động, sẽ không được chấp nhận SAU ngày ngừng hoạt động. 

Trở lại đầu trang

Xác Nhận Công Việc 

Nhà Tài Trợ có quyền xác minh công việc của Thành Viên để thiết lập điều kiện ban đầu và sau này cho Chương Trình hoặc Giải Thưởng Chương Trình. Để tham gia vào Giải Thưởng Chương Trình, xác nhận công việc phải được hoàn thành theo toàn quyền quyết định của Nhà Tài Trợ. Xác nhận hợp lệ trong một trăm tám mươi (180) ngày, ngoại trừ Sri Lanka, Bangladesh và Pakistan là chín mươi (90) ngày. Quyết định cuối cùng về công việc và Điều Kiện Chương Trình hoàn toàn phụ thuộc vào Nhà Tài Trợ. 

Nhà Tài Trợ có thể xác minh công việc của Thành Viên thông qua dịch vụ của bên thứ ba. Xác nhận công việc của Thành Viên yêu cầu Thành Viên cung cấp những tài liệu chứng minh công việc, với ngày xác nhận trong vòng 30 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ.

Tài liệu chứng minh công việc hợp lệ bao gồm, nhưng không giới hạn (a) một bản gốc phiếu lương, (b) phiếu nộp tiền trực tiếp, hoặc (c) mẫu tương tự như bảng lương được ban hành bởi Chuỗi Bán Lẻ Hợp Lệ của Thành Viên. Các tài liệu phải bao gồm những thông tin sau:

1. Tên của Thành Viên phải được ghi trên các giấy tờ trả lương như yêu cầu và phải trùng với tên họ cung cấp tại thời điểm đăng ký Chương Trình. Tên rút gọn (như Joe cho Joseph) hoặc bí danh là tên được chấp nhận.

2. Tên của Chuỗi Bán Lẻ Hợp Lệ, nơi Thành Viên đang làm việc, phải là tên của bên phát hành được ghi trên giấy tờ trả lương.

3. Tài liệu hoặc bằng chứng với ngày xác nhận quá ba mươi (30) ngày sẽ không được chấp nhận.

Theo các hướng dẫn được cung cấp tại thời điểm Xác Nhận Công Việc (nếu có), tất cả những thông tin khác, bao gồm số tiền thanh toán, số tài khoản ngân hàng và mã số thuế nên được xóa. Thành Viên hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc xóa những thông tin này và Nhà Tài Trợ sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân không được xóa. Công việc được xác minh trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận giấy yêu cầu. Việc xác minh được hoàn thành theo thứ tự ngày nhận. 

Tài Khoản Thành Viên

Để tham gia vào Chương Trình, bạn phải đăng ký và thiết lập một Tài Khoản Chương Trình ("Tài Khoản"). Các Thành Viên được giới hạn đúng một (1) Tài Khoản hoạt động cho mỗi người. Để đăng ký, bạn phải: (1) đáp ứng các tiêu chí quy định trong các Điều Khoản này, (2) điền vào mẫu đăng ký Tài Khoản với thông tin đúng, chính xác và đầy đủ (gọi chung là "Dữ Liệu Đăng Ký") và (3) duy trì và cập nhập kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký khi cần để những thông tin đó luôn đúng, chính xác và đầy đủ. 

Lưu ý: Chỉ được thay đổi tên Thành Viên khi có ghi nhận về mặt pháp lý (như xác nhận bởi Nhà Tài Trợ)

MẬT KHẨU VÀ TÊN NGƯỜI DÙNG: Thành Viên sẽ cần phải nhập mật khẩu và tên người dùng, và nhận được Tài Khoản chỉ định sau khi hoàn tất quá trình đăng ký. Thành Viên hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tên người dùng. Ngoài ra, Thành Viên hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động diễn trong Tài Khoản của mình. Thành Viên đồng ý thông báo ngay lập tức với Nhà Tài Trợ khi có bất kỳ sự sử dụng trái phép hoặc vi phạm về an ninh đối với Tài Khoản của mình. Nhà tài trợ sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất là hậu quả của việc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, Thành Viên có thể phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất của Nhà Tài Trợ hoặc một bên khác do việc sử dụng trái phép mật khẩu và tên người dùng của Thành Viên đó.     

Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel® không phải là một chương trình chứng nhận và việc hoàn thành các yếu tố có trên trang web này không cho phép bạn đại diện cho Intel hay các sản phẩm của Intel.

Mọi cố gắng nhằm tránh các yêu cầu này bằng cách cố tình làm sai lệch thông tin hoặc tạo nhiều tài khoản có thể dẫn đến việc bị loại.

Tình Trạng Tài Khoản

Tài Khoản bao gồm hoạt động năm trước (365 ngày) của tài khoản Hoạt động đã thực hiện hơn 365 ngày sẽ không truy cập được. 

Nếu một thành viên không kiếm được Tín dụng (được định nghĩa dưới đây) trực tuyến của Chương trình trong vòng 180 ngày trước đó, thì thành viên đó bị coi là không hoạt động và bị xóa khỏi hệ thống. Tại thời điểm ngừng hoạt động, bất cứ số lượng Tín dụng tích lũy và cấp độ trạng thái (chi tiết dưới đây) sẽ bị xóa, do đó, thành viên sẽ phải bắt đầu với một tài khoản mới nếu sau này họ tham gia lại Chương trình. Thành viên yêu cầu được đặt ở tình trạng ngừng hoạt động dẫn đến việc bị xóa khỏi hệ thống.  Lưu ý rằng sau 365 ngày, tài khoản ngừng hoạt động bị khai trừ và không thể kích hoạt lại.

Tại thời điểm ngừng hoạt động, bất cứ số Tín dụng tích lũy và cấp bậc trạng thái sẽ bị xóa, do đó, Thành viên sẽ phải bắt đầu với một Tài khoản mới nếu họ tham gia lại Chương trình.   Để kích hoạt lại Tài khoản chưa bị xóa, Thành viên phải liên hệ với chúng tôi tại đây; tuy nhiên, Nhà Tài Trợ có toàn quyền quyết định việc có kích hoạt lại Tài khoản đã ngừng hoạt động hay không.  

YÊU CẦU CHẤM DỨT NGƯỜI DÙNG: Nếu bạn muốn đóng Tài Khoản của mình và/hoặc xóa nội dung bạn đã gửi đi, bạn nên liên hệ với chúng tôi tại đây. Việc chấm dứt sẽ dẫn đến Thành Viên sẽ không thể truy cập Tài Khoản của họ hoặc tham gia bất kỳ sự kiện hoặc khuyến mại của Chương Trình.

NGHIÊM CẤM VÀ CHẤM DỨT TÀI KHOẢN: Nhà Tài Trợ hoàn toàn có thể quyết định chấm dứt một Tài Khoản của Thành Viên vì bất kỳ lý do nào. Nếu Nhà Tài Trợ có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng bạn không đáp ứng đủ điều kiện, hoặc bất cứ thông tin của bạn là không đúng sự thật, không chính xác, không trung thực hoặc không đầy đủ, Nhà Tài Trợ có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản của bạn và nghiêm cấm bạn sử dụng Trang Web (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) trong hiện tại hoặc tương lai . Những hoạt động có thể dẫn đến việc chấm dứt của một Thành Viên từ Chương Trình bao gồm, nhưng không giới hạn: (1) vi phạm các Điều Khoản này; (2) lạm dụng tài nguyên Trang Web hoặc cố gắng truy nhập trái phép vào Trang Web hoặc tài nguyên Trang Web, bao gồm, nhưng không giới hạn trong việc Thành Viên kích hoạt, duy trì hoặc cố gắng thiết lập nhiều hơn một Tài Khoản; hoặc Thành Viên chuyển giao hoặc cố gắng chuyển giao Tài Khoản; (3) sử dụng sai mục đích trang web này hoặc bất kỳ tráng web nào của Nhà Tài Trợ; (4) yêu cầu của người dùng cho việc chấm dứt đó; (5) Tài Khoản không hoạt động (xem chi tiết dưới đây); (6)  đăng tài liệu không phù hợp hoặc khiêu dâm; (7) làm sai lệch thông tin hoặc dữ liệu; (8) sử dụng trái phép tài khoản hoặc mật khẩu của người khác; (9) vi phạm về bản quyền, quyền công khai hoặc các luật khác, hoặc (10) theo yêu cầu của pháp luật, quy định, tòa án hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý.  Xem thêm Quy Tắc Ứng Xử/Ứng Xử Người Dùng

Quyết định từ Nhà Tài Trợ về việc chấm dứt truy cập Tài Khoản của Thành Viên có thể có hiệu lực mà không cần thông báo, và với việc chấm dứt đó Nhà Tài Trợ có thể ngay lập tức ngừng hoặc xóa Tài Khoản của Thành Viên và/hoặc cấm bất kỳ sự truy cập sau này. Nhà Tài Trợ sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ Thành Viên hoặc bên thứ ba khác về Tài Khoản hoặc việc chấm dứt truy cập.  

Hàng hóa được đặt qua Cửa Hàng Trực Tuyến có thể chỉ được chuyển tới những địa chỉ (không chấp nhận hòm thư bưu điện) đủ điều kiện theo chương quảng bá được áp dụng. Cửa Hàng Trực Tuyến chỉ có ở một số vùng và thời gian được chọn như trình bày trên Trang Web 

Thông Tin Cá Nhân Và Quyền Riêng Tư

Bất kỳ thông tin của Thành Viên được thu thập từ Chương Trình hoặc Hoạt Động Chương Trình bao gồm, nhưng không giới hạn tên bạn, bất kỳ hình ảnh, giọng nói hay video ghi hình, hoặc chân dung được chụp tại những sự kiện liên quan tới Chương Trình sẽ được dùng chỉ dành cho mục đích của Intel và chỉ được dùng theo cách phù hợp với sự đồng ý của người tham dự tại thời điểm tham gia, với những Điều Khoan Và Điều Kiện này và với Thông Báo Về Quyền Riêng Tư Trực Tuyến Của Nhà Tài Trợ, tại http://www.intel.com/privacy. Bất kỳ hình ảnh, giọng nói hay video ghi hình, hoặc chân dung được chụp tại những Sự Kiện liên quan tới Chương Trình có thể được dùng chỉ dành cho mục đích của Nhà Tài Trợ.

Thông tin Thành Viên sẽ không được chia sẻ với cá nhân hoặc công ty khác mà không có sự cho phép của Thành Viên, trừ khi cần thiết (theo ý kiến của Nhà Tài Trợ) cho việc quản lý Chương Trình hoặc để cung cấp thông báo liên quan đến Chương Trình. Nhà Tài Trợ có thể chia sẻ nội bộ thông tin cá nhân của bạn hoặc với đại lý chính hãng cho mục đích phân tích dữ liêu, xử lý, hoặc lưu trữ.

Intel không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin sai lệch hoặc bị mất.

Người Tham Gia đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của họ sẽ được lưu trữ và xử lý bởi Intel ở châu Âu hoặc Hoa Kỳ trong suốt thời gian diễn ra Chương Trình. Sau khi hoàn tất Chương Trình hàng tháng, dữ liệu Người Tham Gia sẽ được lưu trữ ở châu Âu hoặc Hoa Kỳ và sẽ được xử lý để hoàn thành các chương trình chứng chỉ trong tương lai. Người Tham Gia có thể thông báo cho Intel bất cứ lúc nào nếu họ mong muốn rời khỏi Chương Trình, hoặc sẽ được thông báo bởi Intel khi Intel chấm dứt Chương Trình. Tuyên bố về quyền riêng tư cập nhật nhất của Intel có thể xem tại: http://www.intel.com/sites/corporate/privacy.htm

Quy Tắc Ứng Xử / Ứng Xử Người Dùng

Ứng xử nên dựa trên lợi ích chung, hành vi chuyên nghiệp và nghi thức cơ bản, cũng như các Điều Khoản Và Điều Kiện Chương Trình. Hành vi bất hợp pháp trong Chương Trình sẽ không được dung thứ. Thanfh Viên cũng phải tuân theo các quy tắc trong việc sử dụng công cụ của bên thứ ba, và các quy tắc của nhà cung cấp dịch vụ tương tác, nhà nước, địa phương, các bộ luật liên bang, hoặc luật pháp nước ngoài hay quốc tế thích hợp. Sự thiếu hiểu biết pháp luật không được coi là ngoại lệ.

Thành viên tự chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin liên lạc và hoạt động trong Chương trình, bao gồm bất kỳ nội dung đóng góp, bao gồm các cuộc thảo luận, e-mail, và các Diễn đàn Thảo luận. Thành Viên bảo đảm và giữ cho Intel, công ty mẹ hoặc các công ty con, đại lý quảng cáo và khuyến mại và tất cả cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại diện và đại lý tương ứng khỏi bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại phát sinh bởi cách ứng xử trong suốt Chương Trình, bao gồm mọi nội dung đóng góp.

Vi phạm - Tất cả các trường hợp sau sẽ bị coi là vi phạm:

 • Đăng, truyền tải, quảng bá, liên kết hoặc phát tán nội dung bất hợp pháp.
 • Quấy rối, đe dọa, gây khó khăn, hoặc làm bất cứ điều gì khác tới Thành Viên hoặc khách mà họ không muốn. Điều này có nghĩa: không nói những điều xấu về người khác, không tiếp tục gửi tin nhắn mà họ không muốn nhận, không tấn công chủng tộc, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, di sản, v.v. Nếu bạn không đồng ý với một ai đó, trả lời về chủ để chứ không phải về người đó.
 • Truyền tải hoặc tạo điều kiện phát tán: nội dung có hại, lăng mạ, phân biệt chủng tộc hay sắc tộc, khiếm nhã, khiêu dâm, làm mất danh dự; nội dung vi phạm, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc xâm phạm một quan điểm cá nhân hợp lý; nội dung gây khó chịu. Phát ngôn mang tính thù hận không được dung thứ.
 • Phá vỡ luồng nội dung của các Diễn đàn Thảo luận, sự kiện, hoặc các hoạt động khác của Chương trình với ngôn ngữ khiếm nhã, lăng mạ, sử dụng la hét quá mức [viết hoa toàn bộ] để làm phiền người dùng khác, "spam" hay đăng tràn ngập [đăng văn bản lặp lại].
 • Mạo nhận người khác, thể hiện rằng bạn là nhân viên của Intel hoặc là đại diện của Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel®, hoặc cố gắng lừa người dùng bằng cách thể hiện bạn đại diện cho Intel hoặc bất kỳ đối tác Intel hoặc các chi nhánh.
 • Cố gắng để lấy mật khẩu, thông tin tài khoản khác, hoặc thông tin cá nhân khác từ một Thành Viên hoặc bất kỳ người dùng nào khác trong Chương Trình. Hãy nhớ: người điều tiết Diễn đàn Thảo luận, người phát biểu trong sự kiện, hoặc nhân viên Intel sẽ KHÔNG BAO GIỜ yêu cầu mật khẩu của bạn. Không cho bất cứ ai mật khẩu, lời nhắc nhở, hoặc các thông tin công việc của bạn.
 • Đăng tải bất cứ phần mềm nào.
 • Đăng tải bất cứ nội dung mà bạn không phải chủ sở hữu hoặc không có quyền tự do phân phát.
 • Quảng bá hoặc khuyến khích bất cứ hoạt động bất hợp pháp, bao gồm tấn công, bẻ khóa, xâm phạm tác quyền, hoặc phát tán phần mềm giả mạo.
 • Đăng bài viết trên các Diễn đàn Thảo luận hoặc bất cứ nơi nào khác được Chương trình tài trợ cho bất kỳ mục đích nào ngoài mục đích giao tiếp cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở quảng cáo, tài liệu quảng bá, thư dây chuyền, kinh doanh đa cấp, hoặc sử dụng Chương trình cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
 • Làm báo cáo sai tới thành viên nhân viên Intel.
 • Sử dụng hoặc phát tán chương trình phần mềm "tự động", chương trình phần mềm "vĩ mô", hoặc chương trình phần mềm "tiện ích gian lận" khác, hay các ứng dụng.

Thảo luận kỹ thuật xung quanh Intel và các nhà sản xuất bộ xử lý khác sẽ được chấp nhận, với việc hiểu rằng biện luận chân thật luôn xảy ra và đó là điều quan trong để duy trì một Chương Trình hữu ích. Chỉ trích vô cớ hoặc thổi phồng sự việc sẽ xem như thuộc quy định này Trong các hoạt động chương trình khác, người lãnh đạo hay nhân viên của Intel sẽ quyết định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể về cách thức xác định xung đột. Tùy từng trường hợp, những loại báo cáo này có thể được bỏ qua nếu nó không gây khó chịu.

Nếu một thành viên không thể hiện cách ứng xử đàng hoàng và lịch sự, tài khoản của họ có thể bị ngừng hoạt động và họ sẽ bị cấm tham gia vào Chương Trình. Intel có quyền ngừng tài khoản và cấm tham gia mà không cần thông báo. Bằng cách tham gia chương trình này, người tham gia hiểu và đồng ý rằng tất cả các quyết định của Intel là quyết định cuối cùng.

E-mail Bên Thứ Ba

Thành Viên có thể chọn để nhận được khuyến mại đặc biệt từ các bên thứ ba được Intel chấp thuận. Thông tin liên lạc của bên thứ ba sẽ được giới hạn trong một (1) e-mail cho mỗi bên thứ ba được chấp thuận trong vòng 30 ngày từ lúc tham gia một sự kiện hoặc thỏa thuận. Thành viên đã chọn không tham dự sẽ không nhận được e-mail của bên thứ ba thông thông qua chương trình.

Để phù hợp với chính sách quyền riêng tư của Intel và các điều khoản và điều kiện của Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel®, bên thứ ba sẽ không nhận được thông tin thành viên như đã nói về thông tin liên lạc. Intel sẽ chuyển tiếp thông tin liên lạc của bên thứ ba đến các thành viên đã chọn tham gia nhận thông tin liên lạc của bên thứ ba.

Tín dụng

Chỉ những Thành viên là nhân viên của các Chuỗi Bán Lẻ Được Chấp Nhận mới đủ điều kiện tham gia kiếm Tín dụng và đổi thưởng trong Chương trình. Tín dụng không có giá trị tiền tệ. Tín dụng không được bán, mua, hoặc trao đổi. Chúng chỉ có thể được sử dụng để đổi lấy các lợi ích của Chương trình bởi Thành viên kiếm được số tín dụng đó. Tín dụng bị coi là vô hiệu nếu được chuyển nhượng, hoặc bán để lấy tiền, hoặc các trường hợp khác, ngoại trừ các giao dịch hợp lệ trong Chương trình Intel® Retail Edge Program.

Tín dụng có giá trị trong suốt năm, miễn là Thành viên duy trì tình trạng hoạt động.  Số lượng Tín dụng kiếm được trong các giao dịch Chương trình Intel® Retail Edge Program hiện tại sẽ không thể được dùng cho bất cứ Chương trình Intel® Retail Edge Program tiếp theo mà Intel cung cấp.

Hoạt Động

Tín dụng được thưởng

Tham Gia Chương Trình (giới hạn một (1) lần)

100

Hoàn thành Hồ Sơ dành cho Chương Trình Kết Nối (giới hạn một (1) lần, bao gồm viết tiểu sử và tải ảnh lên

500

Hoạt Động Hàng Tháng Hiện Tại - Vượt qua khóa học tương tác với điểm 100% trong lần kiểm tra đầu tiên

1,000

Hoạt Động Hàng Tháng Hiện Tại - Vượt qua khóa học tương tác với điểm 80% trở lên

500

Hoạt Động Hàng Tháng Hiện Tại - Vượt qua bài kiểm tra nhanh hoặc kiểm tra tài liệu với điểm 100% trong lần kiểm tra đầu tiên

500

Hoạt Động Hàng Tháng Hiện Tại - Vượt qua bài kiểm tra nhanh hoặc kiểm tra tài liệu với điểm 80% trở lên

500

Hoạt Động Học Tập Hàng Tháng Trước Đây - Vượt qua khóa học tương tác với điểm 80% trở lên

500

Hoạt Động Học Tập Hàng Tháng Trước Đây - Vượt qua bài kiểm tra nhanh hoặc kiểm tra tài liệu với điểm 80% trở lên

250

Bỏ phiếu trực tuyến (hạn chế một (1) lần mỗi tháng)

100

Tạo Kết Nối (giới hạn một (1) lần mỗi tháng)

200

Bài đăng trong Diễn đàn Thảo luận (giới hạn một (1) lần mỗi tháng)

100

Tải Xuống Công Cụ (giới hạn một (1) lần mỗi tháng)

100

Hoạt động kiếm tín dụng có thể thay đổi tùy theo quyết định của Intel mà không cần thông báo. Tín dụng có thể kiếm được từ những hoạt động như vậy cũng có thể bị thay đổi tùy theo quyết định của Intel mà không cần thông báo. Trong trường hợp sai sót (bao gồm, nhưng không giới hạn, sai sót đối với phần cứng, phần mềm và/hoặc sai sót do con người gây ra) trong việc tặng thưởng Tín dụng, Intel có quyền sửa sai sót đó và thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với số Tín dụng nêu trong Tài khoản liên quan.

Intel có quyền thiết lập các quy tắc đổi và xác định số Tín dụng cần có để đổi lấy các lợi ích. Những tiêu chí đó có thể thay đổi tùy theo quyết định của riêng Intel mà không cần thông báo. Số Tín dụng phải có để đổi lấy phần thưởng sẽ là con số được đặt ra bởi Intel lúc Tín dụng được đổi thưởng, chứ không phải lúc Tín dụng được tích lũy. Trách nhiệm của mỗi thành viên là xem lại các điều kiện thành viên trước khi đổi Tín dụng để lấy phần thưởng.

Bảng Vinh Danh Xếp Hạng Thành Viên Hàng Đầu

Thành Viên Hàng Đầu là Thành Viên có số lượng Khóa Học và bài trắc nghiệm về Bài Viết đạt với số điểm hoàn hảo ngay lần thử đầu tiên trong vòng 3 tháng qua. Trang Thành Viên Hàng Đầu được cập nhật hàng ngày và vị trí xếp hạng được chia sẻ khi Thành Viên có tổng số giống hệt nhau trong hạng mục xếp hạng.

CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG CỦA HOẠT CHƯƠNG TRÌNH RIÊNG

Thành viên:

- có đủ điều kiện giành được chỉ một hoạt động/chương trình/ưu đãi trong từng tháng; và

- không đủ điều kiện giành thêm một hoạt động/chương trình/ưu đãi khác trong tháng tiếp theo nếu thành viên đã giành được hoạt động/chương trình/ưu đãi trong tháng trước đó.

Trong trường hợp thành viên đã giành được hoạt động/chương trình/ưu đãi (trong một tháng hay trong tháng trước đó) và không còn đủ điều kiện để giành thêm, nếu thành viên không đủ điều kiện để giành thêm lần nữa thì phần thưởng sẽ được trao cho thành viên có đủ điều kiện với điểm số cao nhất tiếp theo.

Cửa Hàng Trực Tuyến 

Cửa Hàng Trực Tuyến chỉ có sẵn ở những quốc gia tham gia tại những thời điểm được chọn và áp dụng tất cả điều khoản và điều kiện được đặt ra trên Trang Web.

--Điều Kiện Tham Gia

Cửa Hàng Trực Tuyến được điều chỉnh bởi Yêu Cầu Điều Kiện Tham Gia Chương Trình Xem Điều Kiện Tham Gia để biết chi tiết. Áp dụng hạn chế bổ sung.

--Xác Nhận Công Việc

Intel có quyền xác minh công việc cho bất kỳ giao dịch Cửa Hàng Trực Tuyến. Xem Xác Nhận Công Việc để biết chi tiết.

--Hàng Hóa

Hàng Hóa trong các Cửa Hàng Trực Tuyến được điều chỉnh bởi các Điều Khoản Và Điều Kiện Hàng Hoá Chương Trình. Xem Hàng Hóa để biết chi tiết. Hàng Hóa trong Cửa Hàng Trực Tuyến tùy thuộc vào sự có sẵn. Khi một món hàng được bán hết, thông báo "Hết Hàng" sẽ được hiển thị trên nút "Mua" Áp dụng hạn chế bổ sung.

Thành Viên bị hạn chế một (1) lần mua tại cửa hàng mỗi tháng. Thành viên sẽ không có quyền truy cập để theo dõi thông tin hay lịch sử truy cập qua Cửa Hàng Trực Tuyến. Thông tin này được cung cấp với một yêu cầu e-mail tới support_apac@motechhq.com

Điều Khoản & Điều Kiện Phiên Đấu Giá Chương Trình Intel® Retail Edge

TỔNG QUAN VỀ PHIÊN ĐẤU GIÁ & ĐẶT GIÁ: Các thành viên có thể tham gia và kiếm Tín dụng nhờ cơ hội đấu giá cho các mặt hàng trong Chương trình. Các thành viên không bắt buộc phải tham gia tất cả các Hoạt động Học tập hay tham gia đấu giá. Các thành viên phải có xác nhận công việc cập nhật nhất để tham gia các phiên đấu giá. Giá đặt mua phải theo mức tăng dần định trước và một số phiên đấu giá các mặt hàng có giá trị cao hơn có thể đòi hỏi giá đặt mua theo mức tăng dần lớn hơn. Khi thành viên đặt giá, hệ thống sẽ trừ tạm thời số Tín dụng tương ứng trong tài khoản của họ. Nếu một thành viên là người đặt giá cao nhất tại cuối phiên đấu giá và được các đại diện Chương trình Intel® Retail Edge Program quyết định là người thắng cuộc, hệ thống sẽ trừ vĩnh viễn số Tín dụng tương ứng trong tài khoản của người đó và họ sẽ nhận được thông báo (như mô tả dưới đây). Nếu một thành viên không phải là người đặt giá cao nhất cho mặt hàng, hệ thống sẽ hoàn trả vào tài khoản của người đó toàn bộ số Tín dụng đã đặt. Các thành viên có thể tham gia đồng thời nhiều phiên đấu giá, tuy nhiên, họ không thể đấu giá bằng cách sử dụng số Tín dụng đang tạm thời được dùng trong các phiên đấu giá đang diễn ra khác.

GIÁ KHỞI ĐIỂM TRONG PHIÊN ĐẤU GIÁ: Giá khởi điểm cho các mặt hàng đấu giá do đại diện Chương trình Intel® Retail Edge Program đặt ra. Để tham gia, thành viên phải đặt giá bằng hoặc cao hơn so với số Tín dụng tương ứng đã được chỉ định. Ví dụ: nếu giá khởi điểm quy định cho một mặt hàng là 1.000 Tín dụng, mức đặt giá đầu tiên phải là 1.000 Tín dụng hoặc cao hơn.

THÔNG BÁO NGƯỜI THẮNG CUỘC PHIÊN ĐẤU GIÁ: Đại diện Chương Trình Intel® Retail Edge sẽ gửi thông báo qua email cho người thắng cuộc phiên đấu giá. Những trường hợp thông báo thắng cuộc bị trả lại vì không gửi được, đại diện Chương Trình Intel® Retail Edge không thể liên lạc với người thắng cuộc tiềm năng trong một khoảng thời gian hợp lý hoặc người thắng cuộc tiềm năng không tuân thủ các Quy Định Chính Thức này đều dẫn đến kết quả bị loại và theo toàn quyền quyết định của đại diện Chương Trình Intel® Retail Edge, mặt hàng này có thể được đem ra đấu giá lại. Để nhận bất kỳ giải thưởng nào, thành viên cần có xác nhận công việc. Tất cả các lệnh đặt giá cho giải thưởng đều không thể thay đổi. Hủy bỏ sẽ không được chấp nhận. Chương trình Intel® Retail Edge Rewards có chính sách Không Hoàn Phí. Việc đổi chỉ được cho phép nếu món hàng bị chuyển hoặc e-mail sai.

ĐIỀU KIỆN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC MẶT HÀNG ĐẤU GIÁ: Nghiêm cấm chuyển nhượng, thay thế hay đổi lấy tiền mặt đối với mọi mặt hàng nhận được, ngoại trừ trường hợp Đại Diện Kênh Bán Lẻ quốc gia, là người có quyền thay thế mặt hàng bằng một mặt hàng khác có giá trị tương đương hoặc cao hơn. Mọi thông tin về mặt hàng đều do Nhà Tài Trợ toàn quyền quyết định. Trong suốt Thời Gian Đấu Giá, mỗi nhân viên chỉ được phép tham gia đấu giá cho một (1) mặt hàng Đấu Giá trong cùng loại. Trong mọi thời gian đấu giá, đại diện Chương Trình Intel® Retail Edge có quyền hạn chế thành viên tham gia đấu giá cho cùng loại giải thưởng mà họ đã từng thắng, cũng như có quyền hạn chế việc tham gia đấu giá đồng thời nhiều mặt hàng trong cùng loại giải thưởng. Thời gian giao mặt hàng đấu giá là từ bốn (4) đến sáu (6) tuần kể từ ngày kết thúc đấu giá.

 Sự kiện Trực Tiếp Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel®

-- Điều Kiện Tham Gia

Để đạt điều kiện tham gia các Sự Kiện Trực Tiếp, Thành Viên phải đáp ứng những yêu cầu Điều Kiện Tham Gia Chương Trình và có tình trạng tốt trong Chương Trình. Lưu ý, bất cứ yêu cầu bổ sung nào về việc Thành Viên tham gia một Sự Kiện Trực Tiếp sẽ được thông báo cho Thành Viên thông qua những tài liệu quảng bá Sự Kiện hoặc trên Trang Web.

Thành Viên có thể KHÔNG được đưa theo khách mời tới Sự Kiện Trực Tiếp. Một số Sự Kiện Trực Tiếp chỉ dành riêng cho khách mời. Các Sự Kiện Trực Tiếp không có sẵn trên mọi khu vực địa lý. LƯU Ý: Số lượng ghế ngồi tại các sự kiện trực tiếp là hạn chế và ưu tiên cho Thành Viên đăng ký trước, những người khách sẽ được chọn ghế ngồi theo nguyên tắc "đến trước, chọn trước".

-- Chủ Đề

Tất cả Sự Kiện Trực Tiếp bao gồm đào tạo bán hàng tập trung vào bán các sản phẩm và công nghệ Intel®.

-- Mang Theo Gì?

Thành Viên tham dự Sự Kiện Trực Tiếp phải mang theo ID hợp lệ có kèm ảnh.

-- Phương Tiện Đi Lại

Phương Tiện Đi Lại tới Sự Kiện Trực Tiếp không được cung cấp. Thành Viên phải tự chuẩn bị phương tiện đi lại của mình để tới sự kiện.

-- Chỗ Ở Cho Người Khuyết Tật

Nhà Tài Trợ sẽ thực hiện mọi cố gắng để sắp xếp chỗ ở cho Thành Viên khuyết tật. Thành Viên khuyết tật có dự định tham gia Sự Kiện Trực Tiếp nên thông báo với Nhà Tài Trợ khi đăng ký và nêu rõ yêu cầu về chỗ ở. Thành Viên có thể liên lạc với chúng tôi tại đây để yêu cầu về chỗ ở.

Kiếm Tín dụng

Thành viên có thể kiếm Tín dụng bằng cách đăng ký trước để tham gia Sự kiện Trực tiếp, tham gia Sự kiện Trực tiếp, hoặc bằng cách hoàn thành các hoạt động trong hoặc sau chính sự kiện đó.

Để kiếm Tín dụng từ Sự kiện Trực tiếp, Thành viên có thể được yêu cầu tham gia và hoàn thành một bản khảo sát trực tuyến trong vòng 14 ngày kể từ ngày diễn ra Sự kiện Trực tuyến. Thành viên phải nhận được một mã số tại Sự kiện Trực tiếp để có thể truy cập vào bản khảo sát trực tuyến. Số lượng mã số có hạn và chỉ còn cho tới khi được phân phát hết.  Mã bị mất sẽ không được thay thế.

Chi tiết cụ thể cho mỗi Sự Kiện Trực Tiếp sẽ được đăng trên Trang Web.

Hàng Hóa

Khuyến mại và hàng hóa có sẵn trên cơ sở ai đến trước, phục vụ trước, cho tới khi hết hàng. Hàng hóa được chuyển tới địa chỉ (trong khu vực đủ điều kiện) đã được cung cấp bởi Thành Viên tại thời điểm đăng ký. Thành Viên có trách nhiệm tuân theo bất cứ quy định hoặc điều khoản áp dụng cho hàng hóa hoặc phiếu khuyến mại nhận được.

Vận chuyển

Phí vận chuyển và thuế cho các món hàng Giải Thưởng Cạnh Tranh Bán Lẻ trong khu vực được trả bởi Intel trong khuôn khổ các lợi ích Chương Trình.

Hủy bỏ, Hoàn Trả và Hoàn Phí

Tất cả các đơn đặt hàng đều không thay đổi được. Hủy bỏ sẽ không được chấp nhận. Chương trình Giải Thưởng Cạnh Tranh bao gồm chính sách Không Hoàn Phí. Việc đổi chỉ được cho phép nếu món hàng bị chuyển hoặc e-mail sai. Phiếu khuyến mại tuân theo Điều Khoản Và Điều Kiện từ nhà cung cấp. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về món hàng, thành viên nên liên lạc với nhóm hỗ trợ Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel®.

Intel có quyền thay đổi chính sách Hoàn Trả Và Hoàn Phí, quy trình, hoặc các quy định bất kỳ khi nào. Văn bản thông báo về bất cứ thay đổi nào sẽ có sẵn trực tuyến tại: www.intel.com/retailedge

Thành Viên sẽ không có quyền truy cập để theo dõi thông tin hay lịch sử đặt hàng qua mục Giải Thưởng trên trang web. Thông tin này được cung cấp cùng với yêu cầu email tới nhóm hỗ trợ Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel®.

Diễn đàn Thảo luận

Việc sử dụng các Diễn đàn Thảo luận cho biết bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện.

Ứng xử trên các Diễn đàn Thảo luận phải tuân theo Bộ quy tắc Ứng xử của Chương trình/mục Ứng xử của Người dùng.

Nội dung xúc phạm

Công cụ tự động thay thế các từ ngữ xúc phạm trong bài đăng trước khi phát hành.

Tuyên bố miễn trừ

Intel có quyền sửa đổi những điều khoản và điều kiện này bất kỳ khi nào, tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo, và đưa ra quyết định ngoại lệ trong từng trường hợp cụ thể.

Vô hiệu khi bị cấm. Trong phạm vi cho phép bởi các quy định liên quan về xung đột pháp luật, Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel® chịu sự quản lý bởi pháp luật Singapore, ngoại trừ các nguyên tắc lựa chọn pháp luật.

Người tham gia đồng ý rằng Intel, công ty mẹ hoặc các công ty con, đại lý quảng cáo và khuyến mại và tất cả cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại diện và đại lý tương ứng sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào; và sẽ được đảm bảo bởi người tham gia khỏi những thiệt hại cho bất kỳ thương tích, tổn thất, chi phí, hoặc bất kỳ loại thiệt hại toàn bộ hay một phần, trực tiếp hay gián tiếp từ việc chấp nhận, sở hữu, sử dụng sai, hoặc sử dụng hàng hóa, hoặc một phần, hay từ việc tham gia Chương Trình này.

Intel sẽ không tham gia dự vào việc trao đổi thư từ về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Chương Trình này.

Intel có quyền sửa đổi những điều khoản và điều kiện này và đình chỉ hoặc chấm dứt Chương Trình bất kỳ lúc nào, với bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo. Intel không cam kết sẽ cập nhật thông tin trong tài liệu này. Đó là điều kiện để tham gia: các quy định phải được chấp nhận mà không yêu cầu sửa đổi và người tham gia đồng ý tuân thủ các quy định.

Bản tiếng Anh của những Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ là bản ràng buộc pháp lý duy nhất và sẽ được dùng thay cho bất kỳ bản dịch nào. Mọi bản dịch được cung cấp chỉ dành cho mục đích thuận tiện và sẽ không được sử dụng trong việc giải thích hoặc xây dựng các Điều Khoản Và Điều Kiện và không được dùng để ràng buộc các bên.

Nhà tổ chức chương trình này là: Intel Semiconductor Ltd

32/F Two Pacific Place

88 Queensway Central

Hồng Kông

Thay Đổi Giải Thưởng Cạnh Tranh và Tài Khoản Thành Viên.

Intel có thể chấm dứt Chương trình Intel® Retail Edge Program 180 ngày sau khi đăng thông báo về việc chấm dứt chương trình trên www.intel.com/retailedge. Intel có thể, theo quyết định của riêng mình, sửa đổi các điều kiện Chương trình của hội viên, bao gồm cả việc chấm dứt khả năng đổi thưởng Tín dụng đã được tích lũy của bất cứ thành viên nào vào bất cứ lúc nào. Bất kỳ và tất cả thay đổi đối với các điều kiện của thành viên, bao gồm cả các quy định liên quan đến số Tín dụng cần thiết để đổi lấy hàng hóa trong Cửa hàng Trực tuyến, có hiệu lực trong cả quá khứ và được áp dụng cho tất cả số Tín dụng đã tích lũy trước đó.

Privacy

Intel không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị, trừ khi được sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong nội bộ Intel hoặc với các chi nhánh khác của chúng tôi ở khắp nơi vì mục đích xử lý dữ liệu hoặc lưu trữ.

Intel có thể tạo danh sách thông tin cá nhân của thành viên Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ với đại lý bên thứ ba chính hãng hoặc nhà thầu để cung cấp dịch vụ được yêu cầu hoặc giao dịch. Ví dụ: nếu chúng nôi cần giao hàng cho bạn, chúng tôi phải chia sẻ tên và địa chỉ của bạn với công ty chuyển phát. Chúng tôi chỉ cung cấp với đại lý bên thứ ba lượng thông tin cá nhân ít nhất có thể để hoàn thành dịch vụ yêu cầu hoặc giao dịch. Thành Viên có thể xem chính sách về quyền riêng tư cập nhật nhất tại: http://www.intel.com/sites/corporate/privacy.htm

Intel cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Bằng việc hoàn tất quá trình đăng ký này, bạn cung cấp cho Intel thông tin liên hệ công việc, thông tin đi lại, sở thích về khẩu phần dinh dưỡng và vị trí huy hiệu của bạn, trong số nhiều thông tin khác (“Thông Tin Cá Nhân”). Thông tin này sẽ được dùng cho mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng ký, mang đến trải nghiệm tiếp đón nồng nhiệt trong thời gian sự kiện và vì mục đích phân tích dữ liệu. Nếu cần, Thông Tin Cá Nhân để tạo thư mời để làm hồ sơ xin THỊ THỰC cũng sẽ được thu thập. Ngoài ra, bạn có thể chọn chia sẻ một số nội dung thông qua mạng xã hội về sự kiện này. Intel có thể dùng nội dung đó để quảng bá sự kiện trong các kênh mạng xã hội. Intel sẽ dùng Thông Tin Cá Nhân tuân theo các quy định và phát luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu, cũng như thông báo về quyền riêng tư của Intel. 

Tuyên Bố Miễn Trừ Bảo Hành

Tất cả hàng hóa và giải thưởng của Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel®, bao gồm món hàng từ Cửa Hàng Trực Tuyến đều được cấp "AS-IS". Bất kỳ hoặc tất cả bảo hành cho hàng hóa, hoặc các bộ phận đều được được cấp bảo hành đi kèm sản phẩm trong hàng hóa dó, nếu có. Ngoại trừ như đã được nêu trong các Điều Khoản & Điều Kiện này, Người Nhận (như được định nghĩa dưới đây) không bảo đảm, đại diện hoặc bảo đảm, chỉ rõ hay ngụ ý, trên thực tế hoặc theo pháp luật liên quan đến: hiệu suất hoặc mục đích sử dụng của hàng hóa, hoặc các bộ phận, bao gồm, nhưng không giới hạn, chất lượng, khả năng tiêu thụ, và phù hợp cho một mục đích cụ thể. Hơn nữa, không trách nhiệm nào được chấp nhận cho bất kỳ chi phí phát sinh, thiếu sót, chậm trễ, thay đổi hành trình, hoặc hành vi của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan.

Tuyên Bố Chung

Nhà Tài Trợ, các bên trung gian, công ty thực thi, nhà cung cấp, nhà thầu và đại lý, và các bên tương ứng như các chi nhánh, công ty con, tập đoàn mẹ, đại lý bán lẻ tham gia và công ty quảng cáo và khuyến mại, cũng như tất cả cán bộ, giám đốc, cổ đông, nhân viên và đại lý của chúng (gọi chung "Người Nhận") sẽ không chịu trách nhiệm đối với: bất kỳ thông tin cá nhân không chính xác; lỗi chủ quan; trục trặc kỹ thuật, hỏng hóc, thiếu sót, gián đoạn, xóa hoặc hỏng bất kỳ mạng điện thoại hoặc di động, hệ thống mạng máy tính, linh kện máy tính, máy chủ, nhà cung cấp, hoặc phần mềm, bao gồm, nhưng không giới hạn thiệt hại hoặc hỏng hóc tới máy tính của người tham gia hoặc người khác liên quan tới hoặc từ việc tham gia Chương Trình này; tin nhắn di động không hoàn chỉnh, mất, trễ, hỏng, hoặc sai địa chỉ; không có khả năng truy cập Trang Web Chương Trình, hoặc bất kỳ Trang Web khác liên quan đến Chương Trình; trộm cắp, giả mạo, phá hoại, hoặc truy cập trái phép hay thay đổi những điều đã nói ở trên; dữ liệu bị xử lý muộn, hoặc không chính xác, hoặc không đầy đủ, hoặc bị mất do điện thoại, máy tính, trục trặc điện tử, nghẽn mạng điện thoại, mạng di động, mạng, trang Web, hoặc bất kỳ lý do khác; lỗi in ấn hoặc lỗi khác; bất kỳ vấn đề liên quan đến giao dịch, bao gồm, nhưng không giới hạn tới việc thẻ ghi nợ bị từ chối; không gửi được e-mail hoặc tin nhắn điện thoại do bất kỳ hình thức lọc chủ động/thụ động bởi nhà cung cấp của thành viên, hoặc do e-mail hoặc điện thoại di động của thành viên không đủ bộ nhớ; hoặc bất kỳ sự kết hợp nào.

Người Tham Gia phát hành và từ bỏ bất kỳ tuyên bố nào chống lại Người Nhận và đồng ý thêm rằng sẽ ko chống lại người nhận và người kế thừa cũng như bổ nhiệm tương ứng đối với bất kỳ loại tổn thương, yêu cầu bồi thường, thiệt hại hay tổn thất, chi phí hay khoản chi do việc chấp nhận, thực hiện hoặc xảy ra vì sử dụng mặt hàng đã mua sai mục đích, hoặc từ việc tham gia Chương Trình này.

Người tham gia xác nhận rằng họ đã đọc và chấp nhận các Điều Khoản Và Điều Kiện này. Trong phạm vi cho phép bởi các quy định liên quan về xung đột pháp luật, Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel® chịu sự quản lý bởi pháp luật Singapore, ngoại trừ các nguyên tắc lựa chọn pháp luật. Bất kỳ hành động hoặc kiện tụng liên quan đến Chương Trình này sẽ chỉ diễn ra tại một (1) trong ba phạm vi tài phán (khi hiện hành) này, và mỗi bên tham gia đồng ý về thẩm quyền và địa điểm tòa án đó và miễn mọi lý do kháng nghị do thiếu thẩm quyền và không đúng phạm vi thẩm quyền của tòa án đó. Bất kỳ thông tin thu thập được từ Chương Trình sẽ chỉ được dùng một cách nhất quán với sự đồng ý của người tham gia tại thời điểm tham dự, cùng với các Điều Khoản Và Điều Kiện, và với Chính Sách Quyền Riêng Tư Trực Tuyến Của Tập Đoàn Intel, có thể được tìm thấy tại: http://www.intel.com/sites/corporate/privacy.htm

Giới Hạn Về Trách Nhiệm Pháp Lý

Người tham gia phát hành và đồng ý đảm bảo Người Nhận vô hại đối với bất kỳ/tất cả trách nhiệm pháp lý cho: mọi thương tích; tổn thất hoặc tổn hại dưới bất kỳ dạng nào, kể cả tử vong; bất động sản; phát sinh toàn bộ hay một phần, trực tiếp hay gián tiếp từ việc chấp nhận, sở hữu, sử dụng hay sử dụng sai mục đích hàng hóa, tham gia vào bất kỳ hoạt động liên quan đến Chương Trình, hoặc tham gia hay không có khả năng tham gia vào Chương Trình này. Người Nhận không chịu trách nhiệm đối với những đăng ký trực tuyến bị mất, trễ, đánh cắp, khó đọc, sai địa chỉ, bị hỏng, không đầy đủ hoặc bị hoãn do: (a) điện thoại, điện thoại di động, máy tính, phần cứng, phần mềm, lập trình hoặc gián đoạn hoặc không có mạng, máy chủ hoặc các kết nối khác, sự cố mạng hoặc các lỗi kỹ thuật, hoặc lỗi lỗi xử lý đầu vào; (b) sự gián đoạn thông tin liên lạc hoặc những tác nhân khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nhà Tài Trợ, bao gồm không có khả năng truy cập trang web Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel®, trang web Cửa Hàng Intel SM, hay mọi trang web khác liên quan đến Chương Trình, gửi đăng ký hoặc những gián đoạn khác liên quan đến băng thông mạng; (c) thiệt hại gây ra bởi vi-rút máy tính, hoặc thiệt hại cho mọi máy tính từ việc truy cập trang web Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel® của người đăng ký, cho dù là do con người, máy móc hay điện tử, hoặc (d) thông tin không đúng hoặc không chính xác gây ra bởi người dùng trang web Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel®, trang web Cửa Hàng Intel SM, hoặc bất kỳ trang web khác liên quan đến Chương Trình hoặc bất kỳ sự kết hợp nào. Người Nhận không chịu trách nhiệm đối với lỗi in ấn hoặc lỗi khác. Bằng chứng về việc gửi thông tin trên Trang Web Chương Trình không được coi là bằng chứng về giao hoặc nhận.

Người Nhận không chịu trách nhiệm đối với người thắng cuộc hoặc bất cứ ai khác do không cung cấp được hàng hóa, hoặc một phần của hàng hóa vì lý do thiên tai; mọi hành động, quy định, lệnh hoặc yêu cầu bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc có chức năng tương tự (cho dù hành động, quy định, lệnh, hoặc yêu cầu chứng minh là không hợp lệ); thiết bị bị hỏng; hành động khủng bố; động đất; chiến tranh; cháy; lũ lụt; nổ; thời tiết khắc nghiệt; bão; cấm vận; tranh chấp lao động hay đình công (cho dù hợp pháp hay bất hợp pháp); thiếu hụt lao động hoặc nguyên liệu; gián đoạn giao thông vận tải các loại; làm việc chậm lại; xáo trộn dân sự; sự nổi dậy; bạo loạn; hoặc bất kỳ nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của Nhà Tài Trợ.

Người Tham Gia và Nhà Tài Trợ đồng ý rằng hợp đồng mua bán và các giấy tờ khác liên quan đến việc tham gia Chương Trình Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel® sẽ được soạn thảo bằng tiếng Anh.

Hạn Chế Về Thiệt Hại

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, INTEL, CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC VÀ NHÂN VIÊN TƯƠNG ỨNG CỦA INTEL SẼ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ THÀNH VIÊN NÀO HOẶC BẤT CỨ AI ĐÒI HỎI THÔNG QUA MỘT THÀNH VIÊN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, HOẶC LÀ HỆ QUẢ PHÁT SINH BỞI HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT CỦA INTEL. NẾU INTEL TỪ CHỐI GHI NHẬN SỐ LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA THÀNH VIÊN MỘT CÁCH KHÔNG ĐÚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DÀNH RIÊNG CHO THÀNH VIÊN LÀ CẤP SỐ TÍN DỤNG BỊ TỪ CHỐI KHÔNG ĐÚNG ĐÓ, NẾU CÓ THỂ, HOẶC LỢI ÍCH TƯƠNG ĐƯƠNG, NGANG BẰNG THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA INTEL.

Tuyên Bố Miễn Trừ

* Chỉ những quốc gia tham gia

Giáng Cấp Tư Cách diễn ra hàng quý vào ngày 1 tháng 1, ngày 1 thangs4, ngày 1 tháng 7 và ngày 1 tháng 10

Thưởng hàng năm được ban hành vào ngày 31 tháng 12

 Cửa Hàng APJ IREP > Điều Khoản & Điều Kiện:

 1. KHÔNG CẦN PHẢI MUA HÀNG ĐỂ THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH THĂNG BẬC NÀY. MUA HÀNG SẼ KHÔNG TĂNG CƠ HỘI CỦA BẠN TRONG CHƯƠNG TRÌNH THĂNG BẬC NÀY. VÔ HIỆU KHI BỊ NGHIÊM CẤM BỞI PHÁP LUẬT
 2. Việc tham gia vào chương trình thăng bậc này ("Chương Trình Thăng Bậc") tuân thủ hoàn toàn với các Điều Khoản và Điều Kiện này.
 3. Thông Tin Cá Nhân: Thông tin bạn đã gửi lên trong quá trình đăng ký hay nói cách khác, khi tham gia vào Chương Trình Thăng Bậc có thể bao gồm địa chỉ email, số điện thoại và thông tin cá nhân khác của bạn ("Thông Tin Cá Nhân"). Trừ khi được cung cấp ở nơi khác trong các Điều Khoản và Điều Kiện này, Thông Tin Cá Nhân của người tham gia sẽ chỉ được Intel dùng theo các luật lệ và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và chính sách riêng tư của Intel được tham khảo dưới đây, cho mục đích quản lý việc tham gia của bạn vào Chương Trình. Tất cả Thông Tin Cá Nhân thu thập được sẽ được lưu giữ đến khi kết thúc Chương Trình Thăng Bậc, rồi sau đó, được xóa vĩnh viễn. Để biết thêm chi tiết về chính sách riêng tư của Intel, vui lòng xem: www.intel.com/privacy Khi gửi thông tin của bạn, bạn do vậy đồng ý cho phép Intel thu thập và dùng Thông Tin Cá Nhân của bạn cho những mục đích nêu trên.
 4. Người tham gia phải hoàn thành ít nhất 2 môđun Đào Tạo trong vòng một tháng.
 5. Hủy Bỏ, Trao Đổi và Hoàn Tiền: Tất cả các đơn hàng đều mang tính cuối cùng. Hủy bỏ sẽ không được chấp nhận. Chương trình Giải Thưởng Cạnh Tranh Bán Lẻ Intel bao gồm chính sách Không Hoàn Phí. Việc đổi chỉ được cho phép nếu món hàng bị chuyển hoặc e-mail sai. Phiếu quà tặng tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện của người cấp cấp phiếu.
 6. Intel không có trách nhiệm về lỗi in ấn hoặc đánh máy trong bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Chương Trình Thăng Bậc hoặc về việc đăng ký, biểu mẫu nhập liệu hay nội dung gửi đi không hoàn chỉnh, bị mất hay chuyển tiếp sai địa chỉ, lỗi ghi nhận vào hệ thống xử lý hoặc lỗi xử lý, báo cáo hay truyền trễ hoặc không chính xác, hoặc mất mát vì lý do bất kỳ, bao gồm lý do điện tử, máy tính, điện thoại, truyền tải qua giấy, hệ thống thư tín, lỗi do con người hay lỗi khác; bao gồm khả năng không truy cập được trang web bất kỳ liên quan đến Chương Trình Thăng Bậc. Bằng chứng đổi điểm lấy hàng trên mạng không cấu thành bằng chứng biên nhận từ Intel. Chương Trình Thăng Bậc này không thể kết hợp với chương trình khuyến mãi hay giảm giá nào khác.
 7. Tất cả các vấn đề và tranh chấp xảy ra do hay liên quan đến Chương Trình Thăng Bậc và/hoặc các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ tuân theo quyết định duy nhất của Intel và quyết định của Intel sẽ là cuối cùng và ràng buộc với tất cả các bên. Không thư từ nào sẽ được giải quyết. Intel bảo lưu quyền thay đổi giải thưởng. Nghiêm cấm chuyển nhượng, thay thế hay đổi phần thưởng lấy tiền mặt, ngoại trừ Intel, bên bảo lưu quyền thay thế phần thưởng bằng một hạng mục khác có giá trị có thể so sánh được hoặc lớn hơn.
 8. LƯU Ý QUAN TRỌNG: Tất cả các lần đổi điểm lấy hàng trong Chương Trình Thăng Bậc đều sẽ được xem xét và xác nhận. Người tham gia thừa nhận và đồng ý không chấp nhận gian lận trong mọi hình thức. Nếu phát hiện người tham gia gian lận, theo sự xác định duy nhất và tuyệt đối từ Intel, người tham gia sẽ ngay lập tức bị tước quyền tham gia vào Chương Trình Thăng Bậc. Gian lận bao gồm, nhưng không giới hạn, dùng nhiều số nhận dạng, xáo trộn, tấn công mã trang Chương Trình Thăng Bậc, tham gia vào Chương Trình Thăng Bậc mà không đáp ứng các yêu cầu điều kiện tham gia, dùng bất kỳ phần mềm hay thiết bị tự động nào để có được lợi thế trong Chương Trình Thăng Bậc, dùng Chương Trình Thăng Bậc nằm ngoài quy tắc đã xác định của Chương Trình Thăng Bậc, tìm cách vô hiệu hóa hay lấn át bất kỳ trang web nào của Intel hay trang Chương Trình Thăng Bậc, tìm cách phá vỡ bất kỳ phần nào của Chương Trình Thăng Bậc, bao gồm, nhưng không giới hạn, cho phép người khác dùng Thông Tin Cá Nhân của bạn hoặc xáo trộn quá trình đổi điểm lấy hàng.
 9. Intel không nhận bất kỳ trách nhiệm nào về trả thuế hay bảo hiểm xã hội, có thể có liên quan đến Chương Trình Thăng Bậc này, cũng như lãi suất hoặc tiền phạt do không thanh toán nợ thuế. Intel không chịu trách nhiệm với mọi chi phí, chi tiêu, lệ phí, thuế hay thuế vụ nào khác có thể có do Chương Trình Thăng Bậc.
 10. Intel bảo lưu quyền thay đổi hoặc chấm dứt Chương Trình Thăng Bậc này vào mọi lúc mà không cần cung cấp lý do hay thông báo trước.
 11. Intel không có nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ thất thoát, tổn thương, yêu cầu bồi thường, thiệt hại hay chi tiêu nào phát sinh do hoặc liên quan đến Chương Trình Thăng Bậc này.
 12. Intel bảo lưu quyền thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này dành cho Chương Trình Thăng Bậc này vào mọi lúc mà không cần cung cấp lý do hay thông báo trước.
 13. Khi Intel có cung cấp cho bạn bản dịch từ tiếng Anh của những Điều Khoản và Điều Kiện này, bạn đồng ý rằng bản dịch chỉ được cung cấp vì sự thuận tiện của bạn và rằng phiên bản tiếng Anh của những Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ chi phối mối quan hệ của bạn với Intel. Nếu có bất kỳ điểm mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh và bản dịch của những Điều Khoản và Điều Kiện này, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Các tên và nhãn hiệu khác có thể được công nhận là tài sản của các pháp nhân khác.