Polish (Poland) 

Regulamin Intel® Retail Edge Program

Wprowadzenie

Intel® Retail Edge Program („Program”) to program szkoleń z zakresu produktów adresowany do sprzedawców w punktach sprzedaży detalicznej i u dostawców usług, sprzedawców wyrobów producentów oryginalnego sprzętu (Original Equipment Manufacturer, OEM) opartego na technologii Intel® („sprzedawców produktów OEM”) oraz uczestników programu Intel® Channel Partner zajmujących się sprzedażą konsumencką.

Warunki uczestnictwa

Niniejszy program, w tym sklep internetowy (dostępny w wybranych krajach), losowania oraz inne specjalne oferty lub promocje, jest dostępy dla: sprzedawców w punktach sprzedaży detalicznej i u dostawców usług, którzy poinformowali dyrekcję firmy Intel® o chęci udziału w Programie, sprzedawców produktów OEM oraz uczestników programu Intel® Channel Partner zajmujących się sprzedażą klientom indywidualnym w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, którzy są zatrudnieni w uczestniczących firmach i posiadają aktywne konta w Programie, zwanych dalej „uczestnikami”. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto. Nie można przenosić praw własności kont na inne osoby. Konta są wyłączane po 180 dniach nieaktywności. Osoby chcące wziąć udział w programie muszą uzyskać zgodę swoich pracodawców. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe regulacje określające postępowanie w przypadku sprzecznych przepisów prawa Intel® Retail Edge Program podlega ustawodawstwu Anglii i Walii. Regulacje dotyczące możliwości wyboru zwierzchniego ustawodawstwa nie mają zastosowania.

Uczestnicy Programu pragnący wziąć udział w specjalnych ofertach i promocjach muszą mieć ukończone 18 lat. Aby potwierdzić spełnienie tego kryterium, podczas rejestracji na stronie należy odpowiedzieć „Tak” na prośbę o potwierdzenie ukończenia 18 lat. Po wybraniu opcji „Nie” rejestracja na stronie nie jest możliwa.

Uczestnicy muszą być zatrudnieni na stanowisku pełniącym jedną z następujących ról: sprzedaż rozwiązań biznesowych w sklepie, sprzedaż komputerów, sprzedaż oprogramowania, sprzedaż peryferyjnych urządzeń komputerowych, usługi komputerowe, szkolenia komputerowe, zarządzanie działami komputerowymi, sprzedaż internetowa/infolinia, zarządzanie sklepem, doradztwo komputerowe oraz/lub dział sprzedaży i pomocy technicznej u dostawcy usług.

Pracownicy, członkowie kadry kierowniczej oraz dyrektorzy (w tym członkowie ich rodzin i osoby zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym) firmy Intel Corporation („Fundatora”), jej filii i oddziałów, współpracujących z nią drukarki, agencji reklamowych i promocyjnych, producentów OEM oraz wszelkich innych podmiotów związanych z Programem nie mogą brać w nim udziału. Uczestnicy chcący brać udział w części programu związanej ze zdobywaniem nagród muszą spełnić wszystkie właściwe wymagania, chyba że w postanowieniach powyżej określono inaczej.

Wyłączanie firm: firmy mogą zostać wyłączone z Programu z powodu zamknięcia sklepu lub jeśli profil ich działalności przestanie być zgodny z zasadami Programu. Uczestnicy zatrudnieni u wykluczonych operatorów otrzymają pocztą e-mail zawiadomienia o planowanym wyłączeniu z 30-dniowym wyprzedzeniem. W ciągu tego 30-dniowego okresu uczestnicy mogą wciąż brać udział w Programie, w tym korzystać ze swoich kont, uczestniczyć w losowaniach, uczestniczyć w imprezach związanych z programem (tam gdzie są organizowane) oraz korzystać ze sklepu (jeśli jest dostępny). Aby wziąć udział w tych promocjach, muszą przejść weryfikację, tak samo jak inni uczestnicy. Jakiekolwiek transakcje promocyjne inicjowane przez uczestników z wykluczonych operatorów PO dacie dezaktywacji są z zasady nieważne. Zwycięzcy losowań mają prawo do otrzymania nagród pod warunkiem, że w momencie losowania są aktywnymi uczestnikami.

Powrót do początku

Weryfikacja zatrudnienia

Intel zastrzega sobie prawo do weryfikowania statusu zatrudnienia osób chcących uczestniczyć w konkursach o nagrody organizowanych w ramach Intel® Retail Edge Program Program Rewards.

Powrót do początku

Konta uczestników

Uczestnicząc w Programie, uczestnicy potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie.

Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto. Kont nie można przenosić na inne osoby, a brak działań na koncie przez 180 dni powoduje jego dezaktywację.

Każdy profil uczestnika zawiera zapis działań z ostatniego roku (365 dni). Informacje o działaniach starszych niż 365 dni są niedostępne.

Powrót do początku

Korzystanie z danych

Wszelkie informacje podane przez uczestnika, takie jak imię i nazwisko, zdjęcia, nagrania głosowe lub filmowe albo wizerunek utrwalony podczas imprez związanych z Programem, będą wykorzystywane wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy Intel. Nie trafią one do innych osób fizycznych ani prawnych bez jednoznacznej zgody uczestnika. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość ani niekompletność informacji.

Uczestnicy Programu wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie ich danych przez firmę Intel w Europie lub Stanach Zjednoczonych przez cały okres trwania programu. Z chwilą zakończenia miesięcznego cyklu Programu dane Uczestnika zostaną zarchiwizowane w Europie lub Stanach Zjednoczonych i będą przetwarzane w związku z przyszłymi programami certyfikacyjnymi. Uczestnicy mogą w każdej chwili poinformować firmę Intel o chęci rezygnacji z Programu albo wygasić swój udział z chwilą zakończenia programu przez firmę Intel. Zasady firmy Intel dotyczące poufności danych są dostępne pod adresem:   http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html.

Powrót do początku

Aktywność konta

Jeśli uczestnik przez 180 dni nie uzyska żadnych punktów w Internecie, jest traktowany jako nieaktywny i usuwany z systemu. Dezaktywacja powoduje wykasowanie wszelkich zgromadzonych punktów i informacji o posiadanym statusie, dlatego przy ponownym przystąpieniu do Programu należy utworzyć nowe konto. Prośba uczestnika o dezaktywację konta powoduje usunięcie z systemu.

Uczestnicy mogą rekomendować udział w Programie innym uprawnionym osobom. Nagrody za polecanie mogą ulegać okresowym zmianom. Aby osoby polecające uzyskały punkty za polecenie, poleceni sprzedawcy muszą się zarejestrować w ciągu 30 dni. Poleceni sprzedawcy poznają imiona i nazwiska oraz adresy e-mail polecających ich osób.

Intel® Retail Edge Program nie jest programem certyfikacyjnym. Wykonanie czynności wymaganych na stronie nie upoważnia do formułowania żadnych deklaracji w imieniu firmy Intel ani w kwestii jej produktów.
Każda próba obejścia tych zakazów polegająca na świadomym fałszowaniu informacji albo utworzeniu kilku kont może prowadzić do zdyskwalifikowania uczestnika.

Powrót do początku

PUNKTY Warunki uczestnictwa

Funkcje gromadzenia punktów i wymiany ich na nagrody w ramach Programu są dostępne wyłącznie dla osób zatrudnionych u dopuszczonych operatorów. Do gromadzenia punktów i wymiany ich na nagrody nie mają prawa sprzedawcy produktów OEM ani uczestnicy programu Intel® Channel Partner zajmujący się sprzedażą konsumencką.

Punkty nie mają żadnej wartości pieniężnej. Punktów nie można sprzedawać, kupować ani wymieniać na inne punkty. Mogą być wymieniane na nagrody przewidziane w Programie wyłącznie przez osoby, które je zdobyły. Punkty tracą ważność, jeśli zostaną przekazane innej osobie w zamian za pieniądze lub inne korzyści. Można ich używać wyłącznie w oficjalnych transakcjach w Intel® Retail Edge Program.

Punkty pozostają ważne przez cały rok, o ile uczestnik utrzymuje status aktywności.  Punkty zgromadzone w ramach bieżącej edycji Intel® Retail Edge Program nie mogą być wykorzystywane w żadnych ewentualnych przyszłych edycjach Intel® Retail Edge Program.

ZADANIA WSTĘPNE

PUNKTY

Przystąpienie do programu (jednorazowo)

1000

Wypełnienie profilu (maksymalnie raz, w tym sporządzenie życiorysu i przesłanie zdjęcia)

500

Pobranie aplikacji mobilnej (maksymalnie raz)

1000

SZKOLENIA

PUNKTY

Ukończ szkolenie interaktywne (z wynikiem co najmniej 80%)

1000

Premia: ukończenie szkolenia interaktywnego z wynikiem 100% przy pierwszej próbie

300

Ukończ szkolenie dotyczące artykułu lub filmu (z wynikiem co najmniej 80%)

500

Premia: ukończenie szkolenia dotyczącego artykułu lub filmu z wynikiem 100% przy pierwszej próbie

150

Weź jeszcze raz udział w polecanym przez nas szkoleniu, jeśli nie ukończyłeś(-aś) go w ciągu ostatnich 90 dni.

500

DODATKOWE PUNKTY ZA AKTYWNOŚĆ

PUNKTY

Wypełnienie krótkiej ankiety (maksymalnie raz w miesiącu)

100

Mobilne talie fiszek (maksymalnie raz, wymagane wyświetlenie wszystkich fiszek z talii)

100

Ukończenie pierwszego zadania szkoleniowego za pomocą aplikacji mobilnej (maksymalnie raz)

500

Polecenie współpracownika (polecony współpracownik musi przystąpić do programu i rozwiązać jeden quiz edukacyjny)

1000

Opublikuj wpis na tablicach dyskusyjnych (ograniczenie do jednego (1) na miesiąc)

100

Wyświetlenie lub pobranie jednego z narzędzi

100

Gry

Różne wymogi dla poszczególnych gier

Lista działań nagradzanych punktami może ulegać zmianie według wyłącznego uznania firmy Intel bez wcześniejszego powiadomienia. Liczba punktów, które można zebrać z takich działań, może ulegać zmianie według wyłącznego uznania firmy Intel bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek błędów (w tym błędów sprzętu, oprogramowania i/lub błędów ludzkich) związanych z przyznawaniem Punktów firma Intel ma prawo naprawić te błędy i dokonać koniecznej zmiany liczby Punktów przedstawionych na określonym Koncie.

Intel zastrzega sobie prawo do ustalenia zasad wymiany punktów na nagrody oraz do określenia liczby punktów uprawniającej do konkretnych nagród. Kryteria te mogą ulegać zmianie według wyłącznego uznania firmy Intel bez wcześniejszego powiadomienia. Liczba punktów wymienianych na konkretne nagrody będzie ustalana przez firmę Intel w momencie wymiany punktów, a nie ich zdobywania. Przed wymianą punktów na nagrody uczestnicy są zobowiązani zapoznać się z warunkami tej operacji.

Powrót do początku

Postępowanie użytkowników

W postępowaniu należy kierować się zdrowym rozsądkiem, profesjonalizmem, podstawowymi zasadami grzeczności oraz Regulaminem Programu. Zachowania niedozwolone będą bezwzględnie eliminowane. Uczestnicy muszą również przestrzegać zasad korzystania z narzędzi innych firm i zasad ustalonych przez dostawców usług interaktywnych, a także przepisów prawa regionalnego, lokalnego, centralnego, międzynarodowego i/lub obowiązującego w innych krajach. Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności.

Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za całą komunikację i aktywność w ramach Programu, w tym za wszystkie udostępniane treści, takie jak udział w dyskusjach, wiadomości e-mail czy wpisy na tablicach dyskusyjnych. Uczestnicy zobowiązują się zabezpieczyć firmę Intel, jej firmę macierzystą i oddziały, współpracujące z nią agencje reklamowe i promocyjne, a także ich wszystkich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i pośredników, przed odpowiedzialnością i roszczeniami odszkodowawczymi powstałymi wskutek swojego postępowania w ramach programu, w tym generowane przez siebie treści.

Powrót do początku

Niedozwolone zachowania:

 • Publikowanie, przesyłanie, promowanie, dodawanie łączy do lub rozpowszechnianie niedozwolonej zawartości.
 • Molestowanie, grożenie, przeszkadzanie lub zachowywanie się wobec innego Uczestnika albo gościa w inny niepożądany sposób. Innymi słowy: nie mów złych rzeczy o innych osobach, nie wysyłaj im niechcianych wiadomości, nie wyrażaj się negatywnie o ich rasie, orientacji seksualnej, religii, pochodzeniu itd. Jeśli się z kimś nie zgadzasz, odnoś się do tematu sporu, nie osoby.
 • Przesyłanie lub umożliwianie rozpowszechniania treści szkodliwych, obelżywych, obrażających na tle rasowym lub etnicznym, wulgarnych, pornograficznych, zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, naruszających prywatność lub prawa osoby publicznej albo mogących zostać zasadnie uznanymi za niewłaściwe. Absolutnie niedopuszczalne jest też słowne znieważanie innych osób.
 • Zakłócanie porządku na tablicach dyskusyjnych, zakłócanie imprez i innych działań związanych z Programem za pomocą wulgarnego języka, obelg, krzyku wizualnego [używania samych wielkich liter] mającego przeszkadzać innym użytkownikom, rozsyłania spamu czy „zalewania” [wielokrotnego publikowania tego samego tekstu].
 • Korzystanie z funkcji wysyłania wiadomości w jakimkolwiek celu naruszającym postanowienia Kodeksu postępowania.
 • Podszywanie się pod inne osoby, sugerowanie, iż uczestnik jest pracownikiem firmy Intel lub członkiem zespołu administratorów Intel® Retail Edge Program, oraz próby wprowadzenia innych użytkowników w błąd przez sugerowanie, że uczestnik reprezentuje firmę Intel albo któregokolwiek z jej partnerów lub podmiotów stowarzyszonych.
 • Próba zdobycia hasła, innych danych konta lub innych prywatnych informacji Uczestnika albo jakiegokolwiek innego użytkownika w Programie. Pamiętaj: moderatorzy tablic dyskusyjnych, prelegenci lub pracownicy firmy Intel NIGDY nie proszą użytkowników o hasła. Nikomu nie podawaj swojego hasła, słów umożliwiających jego odzyskanie ani informacji o swoim zatrudnieniu.
 • Publikowanie jakiegokolwiek oprogramowania.
 • Umieszczanie treści, których uczestnik nie jest właścicielem albo nie ma praw do ich swobodnego rozpowszechniania.
 • Promowanie lub zachęcanie do jakichkolwiek niedozwolonych działań, takich jak wykorzystywanie luk w zabezpieczeniach systemów informatycznych (hacking), łamanie zabezpieczeń (cracking), piractwo czy rozpowszechnianie podrabianego oprogramowania.
 • Publikowanie wiadomości na tablicach dyskusyjnych lub w innym miejscu związanym z Programem w jakimkolwiek innym celu niż osobista komunikacja, w tym reklamy, materiały promocyjne, listy łańcuszkowe, piramidy finansowe lub wykorzystywanie Programu do jakichkolwiek celów komercyjnych.
 • Składanie fałszywych doniesień pracownikom firmy Intel.
 • Używanie lub rozpowszechnianie programów działających automatycznie, programów działających jako makra oraz wszelkich innych „oszukańczych” narzędzi i aplikacji.

Dopuszcza się techniczne dyskusje na temat procesorów firmy Intel i innych producentów, ponieważ uważamy, iż autentyczna wymiana poglądów pozytywnie wpływa na użyteczność Programu. Nieuzasadniona krytyka lub pochwały będą eliminowane. W odniesieniu do innych działań związanych z programem właściwy kierownik lub pracownik firmy Intel będzie indywidualnie rozstrzygał zaistniałe spory. Jeśli wypowiedzi takie nie są obraźliwe, mogą być również ignorowane.

Jeśli uczestnik nie przestrzega zasad profesjonalnego postępowania i grzeczności, ryzykuje wyłączeniem swojego konta oraz zakazem udziału w Intel® Retail Edge Program. Intel zastrzega sobie prawo do wyłączania kont i zakazywania uczestnictwa bez wcześniejszego powiadomienia. Biorąc udział w niniejszym programie, uczestnicy potwierdzają i akceptują, iż wszystkie decyzje podejmowane przez firmę Intel są ostateczne.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie zwycięzców po około dwóch tygodniach od daty zakończenia okresu trwania promocji. Po ogłoszeniu nagrody zostaną dostarczone do miejsc zatrudnienia zwycięzców w ciągu 8 tygodni z zastrzeżeniem opóźnień z przyczyn leżących poza kontrolą firmy Intel (takich jak miejscowe procedury celne).

Powrót do początku

Programy nagród

O nagrody mogą się ubiegać wszyscy uprawnieni uczestnicy Intel® Retail Edge Program przez okres ustalony dla danego kraju. Uprawnieni uczestnicy Intel® Retail Edge Program będą mogli wymieniać zdobyte punkty na określoną liczbę ofert w Aukcjach, dostępnych w sekcji Rewards (Nagrody) na stronie programu. Nagrody w Aukcjach i kwoty licytacji różnią się w zależności od kraju.

Produkty

Oferty, produkty, kupony i nagrody są przyznawane według kolejności zgłoszeń aż do wyczerpania zapasów. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zasad i warunków dotyczących otrzymywanych produktów i kuponów.

Dostawa

Nagrody będą dostarczane uczestnikom pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Koszty wysyłek i opłaty podatkowe za towary oferowane w ramach Intel® Retail Edge Program Program Reward w całym regionie ponosi firma Intel.

W krajach, gdzie oferowane są karty upominkowe za pośrednictwem poczty e-mail, kody do tych kart będą dostarczane uczestnikom pocztą e-mail natychmiast po wymianie punktów. Nie dotyczy to kart upominkowych wygrywanych na Aukcjach lub wymienianych za punkty w Sklepiku.

W przypadku kuponów innych programów mogą obowiązywać inne ograniczenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej kuponom w sekcji NAGRODY. Dotyczy tylko wybranych krajów i sprzedawców.

Rezygnacje, zwroty i refundacje

Wszystkie zamówienia mają charakter ostateczny. Rezygnacje nie są honorowane.

W programie nagród nie przewiduje się możliwości refundacji. Wymiana produktu jest możliwa wyłącznie w przypadku wysłania nieodpowiedniej pozycji. Nagrody podlegają regulaminom ustalonym przez dostawców.

Wszelkie pytania dotyczące towarów należy kierować do zespołu administratorów Intel® Retail Edge Program.

Firma Intel zastrzega sobie prawo do zmiany polityki zwrotów i refundacji, procedury i/lub zasad w dowolnym momencie. Pisemne zawiadomienia o zmianach będą publikowane w Internecie na stronie www.intel.com/retailedge.

Sekcja Rewards (Nagrody) na stronie internetowej nie zawiera informacji o historii zamówień ani dostawach przesyłek. Aby otrzymać takie dane, należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą do zespołu administratorów Intel® Retail Edge Program.

Powrót do początku

Sklep internetowy

Sklep jest dostępny tylko w uczestniczących krajach.

Warunki uczestnictwa

Korzystanie ze sklepu podlega postanowieniom wynikającym z warunków uczestnictwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej warunkom uczestnictwa. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia.

Weryfikacja zatrudnienia

Firma Intel zastrzega sobie prawo do weryfikowania zatrudnienia przy każdej transakcji dokonywanej w sklepie internetowym. Więcej informacji można znaleźć na stronie poświęconej weryfikacji zatrudnienia.

Uczestnicy nie mają w interfejsie sklepu dostępu do historii zamówień ani informacji o dostawie przesyłek. Aby otrzymać takie dane, należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą na adres retailedge@motechhq.com.

Powrót do początku

Aukcje

OMÓWIENIE AUKCJI I PROCESU LICYTACJI: Uczestnicy mogą wciąć udział i gromadzić punkty, a następnie wykorzystywać je do licytowania przedmiotów dostępnych w programie. Udział we wszystkich zadaniach szkoleniowych ani przesyłanie ofert nie jest obowiązkowe. Wysokość oferty musi być większa o określoną liczbę punktów od poprzedniej oferty. W przypadku licytacji przedmiotów o wyższej wartości liczba ta może być większa. Po przesłaniu oferty przez uczestnika należna liczba punktów zostanie tymczasowo pobrana z jego konta. W przypadku gdy oferta uczestnika będzie najwyższa w chwili zakończenia licytacji, a uczestnik zostanie uznany za laureata nagrody przez przedstawiciela ds. kanału sprzedaży na dany kraj, wówczas należna liczba punktów zostanie na stałe pobrana z konta uczestnika, a uczestnik otrzyma stosowne powiadomienie (jak opisano poniżej). Jeżeli oferta uczestnika nie będzie najwyższa, wszystkie tymczasowo pobrane punkty zostaną zwrócone na jego konto. Uczestnicy mogą brać udział w wielu aukcjach jednocześnie, ale nie mogą składać ofert z użyciem punktów, które zostały tymczasowo przydzielone do ofert w innych trwających aukcjach. Aby móc otrzymywać nagrody upewnij się, że podany adres wysyłki jest aktualny.

CENA WYWOŁAWCZA: Aukcje będą otwierane z początkową ceną wywoławczą, ustaloną przez przedstawiciela ds. kanału sprzedaży na dany kraj. Aby wziąć udział, należy złożyć ofertę o wartości równej lub wyższej od wskazanej liczby punktów. Przykładowo: jeśli cena wywoławcza przedmiotu wynosi 1000 punktów, wówczas pierwsza oferta musi opiewać na kwotę 1000 lub więcej punktów.

POWIADOMIENIE O WYGRANIU AUKCJI: Przedstawiciel ds. kanału sprzedaży na dany kraj poinformuje zwycięzcę aukcji o wygranej osobiście lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zwrot wiadomości jako niemożliwej do dostarczenia, brak możliwości skontaktowania się z potencjalnym zwycięzcą aukcji przez przedstawiciela ds. kanału sprzedaży w uzasadnionym terminie lub nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu przez potencjalnego zwycięzcę będzie skutkować dyskwalifikacją potencjalnego zwycięzcy, a przedstawiciel ds. kanału sprzedaży, wedle własnego uznania, podejmie decyzję o ponownym wystawieniu przedmiotu na aukcję. Otrzymanie jakiejkolwiek nagrody przez uczestnika będzie wymagać potwierdzenia jego statusu zatrudnienia. Uczestnicy mogą dokonywać zwrotów nagród, które uznają za wadliwe. Wszystkie nagrody będą dostarczane zwycięzcom w miejscu ich zatrudnienia przez przedstawicieli ds. kanału sprzedaży.

WARUNKI OGÓLNE DLA WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW WYSTAWIANYCH NA AUKCJACH: Niedozwolone jest przeniesienie własności jakiejkolwiek nagrody, dokonanie jej zamiany ani otrzymanie jej ekwiwalentu pieniężnego. Wyjątek od tej zasady stanowi prawo przedstawiciela ds. kanału sprzedaży na dany kraj do zamiany przedmiotu na inny o podobnej lub wyższej wartości. Szczegóły dotyczące przedmiotów mogą ulegać zmianie wedle uznania Organizatora. Przedstawiciele ds. kanału sprzedaży zastrzegają sobie prawo do ograniczania możliwości składania ofert na nagrody uczestnikom, którzy uprzednio wygrali nagrodę tego samego typu, a także prawo do ograniczania możliwości składania ofert na kilka nagród tego samego typu. Udział uczestników, którzy wygrali nagrodę w okresie 30 dni od jednej aukcji, może być ograniczony w innych aukcjach. Wylicytowane przedmioty będą wysyłane w okresie od czterech (4) do sześciu (6) tygodni od daty zakończenia aukcji.

Powrót do początku

Grupy dyskusyjne

Korzystanie z tablic dyskusyjnych oznacza akceptację regulaminu.

Zachowanie na tablicach dyskusyjnych jest regulowane przez sekcję Kodeks zachowania w programie / Zachowanie użytkownika.

Powrót do początku

Obraźliwe teksty

System forum automatycznie zastępuje obraźliwe słowa na inne przed opublikowaniem wypowiedzi.

Powrót do początku

Zastrzeżenie

Intel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, a także do uznaniowego stosowania wyjątków.

Oferta nie jest ważna w miejscach, w których jest zakazana. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez właściwe regulacje określające postępowanie w przypadku sprzecznych przepisów prawa Intel® Retail Edge Program podlega ustawodawstwu Anglii i Walii. Regulacje dotyczące możliwości wyboru zwierzchniego ustawodawstwa nie mają zastosowania.

Uczestnicy akceptują ustalenia firmy Intel, zgodnie z którymi jej macierzyste lub pomocnicze agencje reklamowe i promocyjne, ich odpowiedni szefowie, dyrektorzy, pracownicy, reprezentanci i agenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i nie mogą być uznani przez zwycięzców winnymi jakichkolwiek szkód, strat, poniesionych kosztów lub uszkodzeń jakiegokolwiek rodzaju, wynikających w całości lub w części, pośrednio lub bezpośrednio z zaakceptowania, posiadania, niewłaściwego użycia lub użycia nagrody bądź jej części, lub z brania udziału w tym Programie.

Firma Intel nie będzie prowadzić żadnej korespondencji na tematy związane z Programem.

Firma Intel zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu oraz do zawieszenia lub odwołania Programu w dowolnej chwili z jakiegokolwiek powodu, bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Intel nie jest obowiązana aktualizować tu podanych informacji. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest zaakceptowanie tego regulaminu oraz zgoda uczestnika na jego przestrzeganie.

Angielska wersja niniejszego Regulaminu to jedyna wersja mająca moc prawną i jest nadrzędna w stosunku do wszystkich wersji tłumaczonych. Wszelkie tłumaczenia są dołączane wyłącznie ku wygodzie uczestników. Nie należy z nich korzystać przy interpretowaniu niniejszego Regulaminu i nie mają one mocy wiążącej dla żadnej ze stron.

Promotorem tego programu jest firma Intel Corporation (UK) Ltd.
Pipers Way
Swindon, Wiltshire SN3 1RJ
Wiltshire, Wielka Brytania

Powrót do początku

Zmiany w programie nagród oraz kontach użytkowników

Intel może wycofać Intel® Retail Edge Program w ciągu 180 dni od ogłoszenia tego zamiaru na stronie www.intel.com/retailedge. Firma Intel może według własnego uznania i w każdej chwili zmienić warunki uczestnictwa w Programie, w tym cofnąć uczestnikom możliwość wymiany zgromadzonych dotychczas punktów na produkty/nagrody. Wszelkie zmiany warunków uczestnictwa, w tym zasady przeliczania liczby punktów na towary w programach nagród, obowiązują z datą wsteczną i mają zastosowanie do wszystkich zgromadzonych dotychczas punktów.

Powrót do początku

Ochrona danych

Firma Intel jest zobowiązana do ochrony poufności danych. Przystępując do tego programu, uczestnik może przekazać firmie Intel dane osobowe zawarte w formularze rejestracyjnym. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystywane do celów wewnętrznych oraz do dalszej komunikacji w przypadku zaznaczenia odpowiedniej opcji. Będziemy je przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne z punktu widzenia komunikacji, świadczenia usług lub przestrzegania prawa. 

Firma Intel jest zobowiązana do ochrony poufności danych. Uzupełniając formularz rejestracyjny, uczestnik przekazuje firmie Intel m.in. informacje kontaktowe swojej firmy, informacje o podróżach, preferencje żywieniowe i informacje o lokalizacji identyfikatorów („Dane Osobowe”). Informacje te ułatwią proces rejestracji, obsługę podczas imprez i analizę danych. W razie konieczności gromadzone będą również Dane Osobowe wymagane do generowania zaproszeń wizowych. Jeśli uczestnik udostępni w mediach społecznościowych jakieś treści na temat tego wydarzenia, firma Intel może je wykorzystać do promowania wydarzenia w kanałach mediów społecznościowych. Firma Intel będzie wykorzystywać Dane Osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami i przepisami ochrony danych oraz zasadami poufności danych firmy Intel.

Intel nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych uczestników zewnętrznym podmiotom do celów marketingowych, chyba że uczestnicy jednoznacznie się na to zgodzą. Możemy przekazywać takie dane w granicach korporacji Intel oraz naszym firmom zależnym na całym świecie w celach związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych.

Intel może sporządzać listy danych osobowych uczestników Intel® Retail Edge Program wspólnie z uprawnionymi przedstawicielami lub podwykonawcami podmiotów zewnętrznych w celu umożliwienia świadczenia żądanych usług lub przeprowadzenia transakcji. Jeśli na przykład chcemy wysłać uczestnikowi nagrodę, musimy podać jego imię i nazwisko oraz adres firmie wysyłkowej. Przedstawicielom zewnętrznych firm podajemy minimalny zakres danych osobowych niezbędny do zrealizowania wnioskowanej usługi lub transakcji. Aktualna treść zasad ochrony danych firmy Intel znajduje się na stronie http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html .

Uczestnik, który nie ukończył pomyślnie zadania szkoleniowego w ciągu ostatnich 180 dni, jest uważany za nieaktywnego. Konto takiego uczestnika pozostanie nieaktywne do momentu ukończenia przez niego zadania szkoleniowego.

Po upływie dwóch lat nieaktywne konta mogą być usuwane.

Powrót do początku

Zastrzeżenia dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty i nagrody w Intel® Retail Edge Program, w tym przedmioty dostępne w ramach promocji takich jak Wyzwanie i Aukcje, są oferowane w stanie aktualnym na dany dzień. Wszelkie postanowienia gwarancyjne na towary, nagrody lub ich części są zawarte w towarzyszących im dokumentach gwarancyjnych (jeśli dotyczy). Z wyjątkiem przypadków wyszczególnionych w niniejszym Regulaminie Posiadacze wersji (według definicji podanej poniżej) nie udzielają żadnych jednoznacznych ani domniemanych gwarancji, deklaracji ani rękojmi uznaniowych ani ustawowych w zakresie działania lub użytkowania produktów, nagród albo ich części, w tym w kwestii jakości, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. Ponadto wyłącza się ich jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu dodatkowych kosztów, zaniedbań, opóźnień, zmian sposobu dostarczenia oraz działań władz i urzędów.

Powrót do początku

Wersje ogólne

Fundator, jego przedstawicielstwa, dystrybutorzy, dostawcy, podwykonawcy i pośrednicy oraz ich filie, spółki zależne, podmioty zwierzchnie, uczestniczący reselerzy oraz agencje reklamowe i promocyjne, w tym członkowie ich kadry kierowniczej, członkowie zarządu, udziałowcy, pracownicy i przedstawiciele (ogólnie: „Podmioty wyłączone z odpowiedzialności”) nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek błędnie lub niedokładne podane dane osobowe; błędy ludzkie; wady techniczne; usterki, braki, przerwy w działaniu, przypadki wykasowania danych ani usterki w jakichkolwiek sieciach telefonii stacjonarnej lub komórkowej, internetowych systemach komputerowych, urządzeniach komputerowych, serwerach, u dostawców ani w oprogramowaniu, w tym za obrażenia ciała uczestnika lub innych osób albo uszkodzenia ich komputerów spowodowane udziałem w Programie albo z nim związane; niekompletne, zagubione, opóźnione, uszkodzone lub błędnie skierowane wiadomości komórkowe; niemożność dostępu do strony internetowej Intel® Retail Edge Program lub innej strony związanej z programem; kradzieże, włamania, zniszczenia, dostęp nieuprawnionych osób ani modyfikacje powyższych elementów; dane przetwarzane z opóźnieniem, błędnie, niekompletne albo utracone na skutek awarii telefonów, komputerów lub urządzeń elektronicznych bądź w wyniku zbyt dużego natężenia ruchu na liniach telefonicznych, w sieciach komórkowych, Internecie lub przedmiotowych stronach internetowych niezależnie od przyczyny; błędy drukarskie i inne; wszelkie problemy z transakcjami, w tym polegające na odmowie uznania; niedostarczone wiadomości e-mail lub wiadomości komórkowe wskutek jakiejkolwiek formy aktywnego lub pasywnego filtrowania w systemach usługodawcy obsługującego uczestnika albo braku miejsca na koncie e-mail lub koncie telefonu komórkowego uczestnika; ani za dowolną kombinację opisanych okoliczności.

Uczestnicy zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Posiadaczy wersji, a także wszelkich praw wobec Posiadaczy wersji, ich następców prawnych i cesjonariuszy mogących im przysługiwać z tytułu odniesionych obrażeń ciała, roszczeń, szkód, strat, kosztów i wydatków będących skutkiem zaakceptowania, posiadania lub niewłaściwego użytkowania zakupionego towaru, nagrody lub ich części albo samego uczestnictwa w Programie.

Uczestnicy potwierdzają zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowanie. Program został opracowany zgodnie z ustawodawstwem stanu Delaware i mu podlega, bez względu na zasady postępowania w przypadku sprzeczności przepisów prawa mogące powodować wymóg stosowania przepisów obowiązujących w innym kraju/regionie. Wszelkie działania prawne i postępowania sądowe w związku z tym Programem będą się odbywać wyłącznie przed sądem federalnym lub stanowym w stanie Delaware. Uczestnicy jednoznacznie zgadzają się podlegać właściwości miejscowej tych sądów i oświadczają, iż w swojej argumentacji nie będą powoływać się na niedogodność miejsca prowadzenia ewentualnych rozpraw. Wszystkie informacje wpisowe podane przez uczestników w ramach Programu będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie, na jaki wyrazili oni zgodę w trakcie ich podawania, zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z polityką prywatności firmy Intel w kwestii informacji internetowych, z której treścią można się zapoznać na stronie http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html .

Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.

Powrót do początku