Dutch (Netherlands) 

Algemene voorwaarden Intel® Retail Edge Program

Inleiding

Het Intel® Retail Edge Program ("het Programma") bestaat uit een producttrainingsprogramma dat is ontwikkeld voor verkoopteams van winkelbedrijven en dienstverleners, verkopers van Original Equipment Manufacturers die Intel® technologie gebruiken (“OEM verkopers”) en deelnemers aan het Intel® Channel Programma die zich richten op de verkoop van producten en diensten aan consumenten.

In aanmerking komen voor deelname

Het programma, inclusief de webwinkel (alleen beschikbaar in sommige landen), trekkingen en andere speciale aanbiedingen of promoties, is bedoeld voor: verkopers van retailbedrijven en dienstverleners die Intel® op managementniveau te kennen hebben gegeven dat ze wensen deel te nemen aan het programma, OEM-verkopers en deelnemers aan het Intel® Channel Programma in Europa, het Midden Oosten en Afrika die zich richten op de verkoop van producten en diensten aan consumenten, werknemers zijn van deelnemende bedrijven, een actief account hebben bij het programma en hierna “Leden” worden genoemd. Accounts zijn beperkt tot één per persoon. Accounts zijn niet overdraagbaar. Accounts worden na 180 dagen inactiviteit gedeactiveerd. Deelnemende leden dienen vooraf toestemming te hebben verkregen van hun werknemer. Voor zover toegestaan op grond van de relevante regels inzake conflicterende wetgeving, is op het Intel® Retail Edge Program het recht van Engeland en Wales van toepassing, met uitzondering van principes van rechtskeuze.

Leden moeten 18 jaar of ouder zijn om gebruik te kunnen maken van de speciale aanbiedingen en promotieacties in het kader van het programma. Om te zorgen dat deze regel wordt nageleefd, moeten leden tijdens de registratie op de website "ja" antwoorden op de vraag of ze 18 jaar of ouder zijn. Als "nee" wordt geantwoord, is registratie op de website niet toegestaan.

Leden dienen werkzaam te zijn in een van de volgende kwalificerende posities: winkelverkoop, pc-verkoop, softwareverkoop, verkoop van computerrandapparatuur, computerservices, pc-training, pc-afdelingsmanagement, online verkoop/callcenter, winkelbeheer, pc-inkoop en/of verkoop en ondersteuning bij een serviceprovider.

Werknemers, leidinggevenden en directeuren (met inbegrip van directe familieleden en leden van hetzelfde huishouden) van Intel Corporation ("Sponsor"), de respectievelijke gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, drukkers, advertentie- en reclamebureaus, Original Equipment Manufacturers (OEM’s) en andere aan het Programma gelieerde partijen, komen niet in aanmerking voor deelneming. Leden dienen te voldoen aan alle kwalificatie-eisen om deel te nemen aan het beloningengedeelte van het programma, tenzij hierboven anders bepaald.

Diskwalificatie: Bedrijven kunnen worden uitgesloten van deelname aan het programma vanwege winkelsluiting of incompatibiliteit met het programma. Leden werkzaam bij gedeactiveerde winkelketens ontvangen per e-mail bericht van de deactivering met een opzegtermijn van 30 dagen. In deze periode van 30 dagen kunnen de leden deelnemen aan het Programma, inclusief accounttoegang en deelname aan trekkingen, Intel® Retail Edge Live-evenementen (waar aangeboden) en de winkel (waar aangeboden.) Als ze willen deelnemen aan deze promotieacties, moeten ze, zoals andere leden, worden geverifieerd. Door leden van gedeactiveerde winkelketens NA hun deactiveringsdatum geïnitieerde promotionele transacties zijn ontoelaatbaar. Winnaars van een trekking moeten ten tijde van de trekking actieve leden zijn om een prijs te kunnen winnen.

Terug naar boven

Verificatie van dienstverband

Intel behoudt zich het recht voor om het dienstverband van leden te verifiëren ten behoeve van deelname aan Rewards-programma’s in het kader van het Intel® Retail Edge Program.

Terug naar boven

Ledenaccounts

Door zijn deelname aan het Programma bevestigt de deelnemer dat hij deze officiële Algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaard.

Accounts zijn beperkt tot één per persoon, zijn niet-overdraagbaar en worden na 180 dagen inactiviteit gedeactiveerd.

Elk lidmaatschapsprofiel bevat accountactiviteiten in het vorige jaar (365 dagen). Activiteiten ouder dan 365 dagen zijn niet toegankelijk.

Terug naar boven

Gegevensgebruik

Gegevens die u verstrekt, uw naam en eventuele foto’s, spraak- of video-opnamen of tijdens aan het programma gerelateerde evenementen gemaakte beeltenissen zullen uitsluitend voor Intel’s doelen worden gebruikt. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming worden gedeeld met andere personen of bedrijven. Intel is niet verantwoordelijk voor onjuiste of ontbrekende informatie.

Deelnemers gaan ermee akkoord dat hun persoonlijke gegevens voor de duur van het Programma worden opgeslagen en verwerkt door Intel in Europa of de Verenigde Staten. Na afloop van het maandelijkse Programma worden de gegevens van deelnemers opgeslagen in Europa of de VS en verwerkt voor gebruik in toekomstige certificeringsprogramma’s. Deelnemers kunnen Intel te allen tijde berichten dat zij hun deelname aan het Programma wensen te beëindigen of wensen af te zien van verdere deelname na beëindiging van het Programma door Intel. Intel's privacyverklaring is beschikbaar voor inzage op:   http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html.

Terug naar boven

Actieve status

Als een lid in de voorgaande 180 dagen online geen credits heeft verdiend, wordt hij of zij als inactief beschouwd en uit het systeem verwijderd. Ten tijde van deactivering worden verzamelde credits en het behaalde statusniveau gewist, zodat het lid wanneer hij of zij zich op latere datum opnieuw aanmeldt voor deelname een nieuw account moet starten. Verzoeken van leden om hun status op inactief te zetten, resulteren in verwijdering uit het systeem.

Leden kunnen andere gekwalificeerde verkopers aanmelden voor deelname aan het Program. Beloningen voor het aanbrengen van nieuwe leden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Verkopers die door andere leden zijn aangemeld voor deelname aan het Program, dienen zich binnen 30 dagen in te schrijven om credits te verdienen. Verkopers die door andere leden zijn aangemeld voor deelname aan het Program, worden op de hoogte gesteld van de naam en het e-mailadres van de verwijzer.

Het Intel® Retail Edge Program is geen certificeringsprogramma en voltooiing van elementen die zijn opgenomen op deze site geven u geen bevoegdheid verklaringen af te geven namens Intel of zijn producten.
Pogingen om deze vereisten te omzeilen door opzettelijk gegevens te vervalsen of door meerdere accounts te maken kunnen diskwalificatie tot gevolg hebben.

Terug naar boven

CREDITS In aanmerking komen voor deelname

Alleen leden die werkzaam zijn bij goedgekeurde winkelketens komen in aanmerking voor deelname aan creditstoekenning en inwisseling van credits voor beloningen in het kader van het Program. OEM-verkoopvertegenwoordigers en leden van het op consumentenverkoop gerichte Intel® Channel Program komen niet in aanmerking voor deelname aan creditstoekenning en creditsinwisseling voor beloningen.

Credits hebben geen monetaire waarde. Credits kunnen niet worden verkocht, gekocht of geruild. Ze kunnen alleen worden gebruikt ter verkrijging van Program-voordelen door de persoon die de credits heeft verdiend. Voor geld of een andere vergoeding overgedragen credits zijn ongeldig. Ze kunnen wel worden gebruikt voor geldige transacties binnen het Intel® Retail Edge Program.

Credits zijn het hele jaar geldig, zolang leden hun actieve status behouden.  Credits die verdiend zijn in huidige transacties binnen het Intel® Retail Edge Program kunnen niet gebruikt worden voor volgende Intel® Retail Edge Programs die door Intel worden aangeboden.

ACTIVITEITEN VOOR STARTERS

CREDITS

Neem deel aan het programma (eenmalig)

1000

Voltooi je profiel (eenmalig, inclusief schrijven van biografie en uploaden van foto)

500

Download de mobiele app (eenmalig)

1000

TRAININGEN

CREDITS

Slaag voor een interactieve training (80% of hoger)

1000

Bonus: slaag voor een interactieve training en behaal een score van 100% bij de eerste poging

300

Slaag voor een artikel- of videotraining (80% of hoger)

500

Bonus: slaag voor een artikel- of videotraining en behaal een score van 100% bij de eerste poging

150

Volg een Editors Choice-training die je de afgelopen 90 dagen nog niet hebt voltooid.

500

BONUSCREDITS VOOR ACTIVITEITEN

CREDITS

Doe de snelle enquête (maximaal 1x per maand)

100

Mobiele flashcards (maximaal één keer, je moet alle flashcards van de set bekijken)

100

Slaag voor je eerste Learning-activiteit op de mobiele app (maximaal één keer)

500

Meld een collega aan (de aangemelde collega dient zich in te schrijven voor het programma en te slagen voor een Learning-activiteitquiz)

1000

Plaatsen in de forums (beperking tot één (1) keer per maand)

100

Bekijk of download een hulpmiddel

100

Games

Varieert per spel

Activiteiten waarmee credits kunnen worden verdiend kunnen naar goeddunken van Intel en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het aantal credits dat met dergelijke activiteiten kan worden verdiend kan eveneens naar goeddunken van Intel en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In het geval van een fout (met inbegrip van, maar niet beperkt tot fouten in hardware en software en/of menselijke fouten) bij het toekennen van credits, heeft Intel het recht om een dergelijke fout te corrigeren en het aantal credits in het betreffende account dienovereenkomstig aan te passen.

Intel behoudt zich het recht voor om inwisselingsregels en het vereiste aantal credits om te kunnen profiteren van voordelen in te stellen. Deze criteria kunnen naar goeddunken van Intel en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het aantal credits dat vereist is voor een beloning wordt door Intel bepaald op het moment van inwisseling, niet op het moment dat credits worden bijgeschreven. Het is de verantwoordelijkheid van elk lid om de lidmaatschapsvoorwaarden te lezen voordat credits worden ingewisseld voor beloningen.

Terug naar boven

Gebruikersgedrag

Het gedrag dient voort te komen uit gezond verstand, professioneel gedrag en basisetiquette, alsmede naleving van de Algemene voorwaarden van het Programma. Illegaal gedrag tijdens het Programma zal niet worden getolereerd. Leden dienen zich tevens te houden aan de voorschriften voor het gebruik van hulpmiddelen van derden, de regels van interactieve serviceproviders, de staats-, lokale en federale wet- en regelgeving en buitenlandse of internationale wet- en regelgeving, waar van toepassing. Onbekendheid met wet- en regelgeving is geen grond voor uitzondering.

Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor alle communicatie en activiteiten in het programma, waaronder de verspreide content, zoals discussies, e-mails en forums. De leden stellen Intel, het moederbedrijf of haar dochterondernemingen, advertentie- en reclamebureaus en al haar respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten, schadeloos voor en vrijwaren deze van enige aansprakelijkheden of schade voortvloeiend uit gedrag gedurende het Programma, waaronder het bijdragen van content.

Terug naar boven

Overtredingen:

 • Het plaatsen, overbrengen, promoten, koppelen of distribueren van illegale content
 • Het pesten, bedreigen, in verlegenheid brengen of anderszins ongewenst bejegenen van andere leden of gasten. Dit houdt in: niet kwaadspreken over anderen, anderen geen ongewenste berichten blijven sturen, anderen niet aanspreken op hun ras, seksuele voorkeur, religie, afkomst etc. Wanneer u het met iemand oneens bent, richt u dan op het onderwerp, niet op de persoon.
 • Het verzenden of het faciliteren van de verspreiding van content die schadelijk, grof, discriminerend op grond van ras of etnische afkomst, vulgair, vunzig, lasterlijk of inbreukmakend is, of de persoonlijke privacy of publiciteitsrechten schendt, of redelijkerwijs als onoorbaar kan worden beschouwd. Haat zaaien wordt niet getolereerd.
 • Het verstoren van de gang van zaken in forums, bij evenementen of andere programma-activiteiten door vulgair taalgebruik, gescheld of geschreeuw [tekst volledig in hoofdletters] om andere gebruikers te storen, versturen van spam of het continu plaatsen van herhalende tekst.
 • Het plaatsen van berichten met een ander doel dan hier vermeld houdt een schending van deze gedragscode in.
 • Zich uitgeven voor een andere persoon, aangeven dat u een werknemer van Intel of een vertegenwoordiger van het Intel® Retail Edge Program bent of proberen gebruikers te misleiden door aan te geven dat u Intel of partners of gelieerde ondernemingen van Intel vertegenwoordigt.
 • Proberen een wachtwoord, andere accountgegevens of andere privégegevens te verkrijgen van een Lid of een andere gebruiker in het Programma. Let op: Een forumbeheerder, spreker bij een evenement of medewerker van Intel zal NOOIT om je wachtwoord vragen. Geef je wachtwoord, geheugensteuntjes of werknemersgegevens nooit aan iemand anders.
 • Het uploaden van software
 • Het uploaden van content die niet van u is of die u niet zonder toestemming vrijelijk mag distribueren.
 • Het bevorderen of aanmoedigen van illegale activiteiten, zoals hacken, kraken, illegaal downloaden of verspreiden van nepsoftware.
 • Het plaatsen van berichten op de forums of elke andere locatie die door het programma wordt gefaciliteerd voor elk doel anders dan persoonlijke communicatie, waaronder zonder beperking reclame, promotionele materialen, kettingbrieven, pyramidescams of enig commercieel gebruik van het programma.
 • Valse meldingen doen aan medewerkers van Intel.
 • Het gebruiken of verspreiden van "automatische" softwareprogramma’s, "macro"-softwareprogramma’s of andere "sjoemel"-softwareprogramma’s of -toepassingen.

Technische discussies rond Intel en andere processorfabrikanten zijn toegestaan, mits sprake is van een echte gedachtewisseling en de discussie ten goede komt aan het Programma. Kleinerend of hooghartig gedrag zal worden aangepakt. Binnen andere programma-activiteiten zal een leidinggevende of medewerker van Intel per geval beslissen hoe conflicten worden aangepakt. Dit soort uitlatingen, mits niet beledigend, kunnen ook worden genegeerd.

Als leden zich niet zakelijk en beleefd gedragen, kunnen hun accounts worden gedeactiveerd en kunnen ze worden uitgesloten van deelname aan het Intel Retail Edge Program. Intel behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving accounts te deactiveren en van deelname uit te sluiten. Door deel te nemen aan dit programma gaan deelnemers ermee akkoord dat alle beslissingen van Intel definitief zijn.

De winnaars worden ongeveer twee weken na het einde van de promotieperiode op de winnaarspagina bekendgemaakt. Na de bekendmaking worden de prijzen binnen 8 weken op de werkplek van de winnaars afgeleverd, onder voorbehoud van vertraging die buiten de redelijke verantwoordelijkheid van Intel valt (zoals vertragingen bij de lokale douane).

Terug naar boven

Beloningsprogramma’s

Beloningskansen zijn gericht op alle daarvoor in aanmerking komende deelnemers aan het Intel® Retail Edge Program gedurende een door elk landteam bepaalde periode. Gekwalificeerde deelnemers aan het Intel® Retail Edge Program kunnen op de website verdiende credits inwisselen voor een beperkt aantal veilingbiedingen die beschikbaar zijn in het gedeelte Beloningen van de Retail Edge website. Veilingprijzen en geboden bedragen kunnen per deelnemend land verschillen.

Merchandise

Aanbiedingen, artikelen, vouchers en prijzen zijn beschikbaar op basis van “die het eerst komt, die het eerst maalt”, zolang de voorraad strekt. Deelnemers dienen zich te houden aan regels of voorwaarden die van toepassing zijn op artikelen of vouchers.

Levering

Deelnemers krijgen per e-mail of post bericht of ze een prijs hebben gewonnen. Verzendkosten en belastingen voor Reward-items in het kader van het Intel® Retail Edge Program worden in de hele regio door Intel betaald. Dit is een van de voordelen van het Programma.

Voor landen die geschenkkaarten via e-mail aanbieden, ontvangen de leden direct na inwisseling van credits claimcodes.

Op de aangeboden programmavouchers kunnen tevens andere detailhandelspecifieke beperkingen van toepassing zijn. Zie voor meer informatie de voucherspagina in het gedeelte BELONINGEN. Alleen deelnemende landen en detailhandels.

Annuleringen, retourzendingen en restituties

Alle orders zijn definitief. Annuleringen worden niet geaccepteerd.

Voor het Rewards programma geldt een ‘geen restitutie’-beleid. Omruilen is alleen mogelijk als het verkeerde item per post of e-mail werd gestuurd. Op prijzen zijn de algemene voorwaarden van de leveranciers van toepassing.

Voor vragen betreffende items kunnen deelnemers contact opnemen met het ondersteuningsteam voor het Intel® Retail Edge Program.

Intel behoudt zich het recht voor om het Retouren- en restitutiebeleid, -proces of -reglement te allen tijde te wijzigen. Schriftelijke kennisgevingen van eventuele wijzigingen zijn online beschikbaar op www.intel.com/retailedge.

Deelnemers hebben via het gedeelte Beloningen van de website geen toegang tot trackinggegevens of hun ordergeschiedenis. Deze informatie wordt verstrekt na een e-mailverzoek daartoe aan het ondersteuningsteam voor het Intel® Retail Edge Program.

Terug naar boven

Webwinkel

De winkel is alleen beschikbaar in deelnemende landen.

In aanmerking komen voor deelname

Ten aanzien van de winkel zijn de vereisten voor in aanmerking komen van het Program van toepassing. Raadpleeg het gedeelte Eligibility (In aanmerking komen) voor meer informatie. Er gelden extra beperkingen.

Verificatie van dienstverband

Intel behoudt zich het recht voor om het dienstverband te controleren bij transacties in de online winkel. Raadpleeg het gedeelte Employment Verification (Verificatie van dienstverband) voor meer informatie.

Leden hebben via de winkel geen toegang tot trackinggegevens of de bestelgeschiedenis. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar retailedge@motechhq.com.

Terug naar boven

Veilingen

SAMENVATTING VEILING EN BIEDEN: leden kunnen deelnemen om credits te verdienen voor de mogelijkheid om een bod uit te brengen op Program-items. Leden zijn niet verplicht om deel te nemen aan alle Learning-activiteiten of om een bod uit te brengen. De biedingen moeten met vooraf bepaalde tussenstappen worden opgehoogd en bij bepaalde veilingrondes waarbij items van hogere waarden worden geveild, kunnen voor opbieden grotere tussenstappen gelden. Zodra een lid een bod uitbrengt, wordt het desbetreffende aantal credits tijdelijk van zijn/haar account verwijderd. Als een lid bij het sluiten van de biedingsronde de hoogste bieder is en door de verkoopvertegenwoordiger van zijn/haar land als prijswinnaar wordt beschouwd, wordt het desbetreffende aantal credits definitief verwijderd van het account en wordt hij/zij hiervan op de hoogte gesteld (zoals hieronder beschreven). Als een lid niet de hoogste bieder is op een item, worden alle geboden credits teruggeboekt naar zijn/haar account. Leden kunnen deelnemen aan meerdere biedingsrondes tegelijk; een lid kan echter geen bod uitbrengen en daarvoor credits gebruiken die tijdelijk worden gebruikt voor andere lopende biedingen. Om in aanmerking te komen voor prijzen, dienen je verzendgegevens actueel te zijn.

STARTBOD VAN DE VEILING: de veiling van items wordt geopend met een startbod dat moet worden vastgesteld door de verkoopvertegenwoordiger van elk land. Voor deelname moet een lid een bod uitbrengen dat gelijk is aan of groter dan het desbetreffende vereiste creditsaantal. Als voor een item bijvoorbeeld een openingsbod van 1000 credits geldt, moet het eerste bod dat wordt uitgebracht 1000 credits of meer zijn.

MEDEDELING AAN DE PRIJSWINNAAR VAN DE VEILING: prijswinnaars van de veiling worden hiervan per e-mail of persoonlijk op de hoogte gebracht door de verkoopvertegenwoordiger van hun land. Terugzending van onbestelbare berichtgeving aan de prijswinnaar, gevallen waarin de verkoopvertegenwoordiger niet binnen een redelijke termijn in staat is contact op te nemen met een potentiële prijswinnaar of het niet-nakomen van de Officiële Regels door een potentiële prijswinnaar zullen diskwalificatie tot gevolg hebben. Het item kan dan, uitsluitend naar goeddunken van de verkoopvertegenwoordiger, opnieuw voor veiling beschikbaar worden gesteld. Controle van het dienstverband van een lid is vereist om eventuele prijzen in ontvangst te kunnen nemen. Leden kunnen prijzen retourneren als deze als defect worden beschouwd. Alle prijzen worden door de verkoopvertegenwoordiger aan de winnende leden uitgereikt op de locatie waar zij werken.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ALLE VEILINGSITEMS: overdracht, vervanging of contante aflossing van ontvangen items is niet toegestaan, behalve door de verkoopvertegenwoordiger, aan wie het recht is voorbehouden om een item te vervangen door een item van vergelijkbare of hogere waarde. Alle itemdetails zijn naar goeddunken van de sponsor. Medewerkers van het Retail Channel hebben de optie het bieden op prijzen te beperken voor leden die al hetzelfde soort prijs hebben gewonnen en om het bieden op meerdere prijzen van hetzelfde soort te beperken. Deelnemers die minder dan 30 dagen geleden bij een veiling een prijs hebben gewonnen, kunnen eveneens van een andere veiling worden uitgesloten. Veilingsitems worden vier (4) tot zes (6) weken na de sluitingsdatum van de veiling verzonden.

Terug naar boven

Forum

Door gebruik te maken van het forum, accepteer je de algemene voorwaarden.

Gedragsregels voor de forums zijn beschreven in de Gedragscode programma/het gedeelte Gebruikersgedrag.

Terug naar boven

Beledigende teksten

De engine vervangt beledigende termen in berichten automatisch vóór plaatsing.

Terug naar boven

Disclaimer

Intel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen en per geval uitzonderingen te maken.

Ongeldig indien wettelijk verboden. Voor zover toegestaan op grond van de relevante regels inzake conflicterende wetgeving, is op het Intel® Retail Edge Program het recht van Engeland en Wales van toepassing, met uitzondering van principes van rechtskeuze.

De deelnemers komen overeen dat Intel, het moederbedrijf of haar dochterondernemingen, haar advertentie- en reclamebureaus en al haar respectievelijke functionarissen, directeuren, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten, op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gehouden en door de winnaars volledig gevrijwaard worden van enige schade, verlies, kosten of beschadigingen die op enige wijze, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect kunnen ontstaan zijn door het accepteren, bezitten, gebruiken of misbruiken van een prijs of gedeeltes daarvan, of door deelname aan dit Programma.

Intel accepteert geen enkele correspondentie over geen enkel onderwerp dat te maken heeft met dit Programma.

Intel behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde, zonder kennisgeving en om welke reden dan ook te wijzigen en/of het Programma op te schorten of te beëindigen. Intel verplicht zich niet om de hierin vervatte informatie bij te werken. Het is een voorwaarde voor deelname dat de regels worden aanvaard als definitief en dat de deelnemers zich aan de regels zullen houden.

De Engelse versie van deze Algemene voorwaarden is de enige in rechte bindende versie en prevaleert boven een vertaling. Vertalingen dienen uitsluitend het gemak, mogen niet worden gebruikt voor de interpretatie of uitleg van deze Algemene voorwaarden en zijn niet bindend voor de partijen.

Dit programma is een initiatief van Intel Corporation (UK) Ltd
Pipers Way
Swindon SN3 1RJ
Wiltshire, Verenigd Koninkrijk.

Terug naar boven

Wijzigingen in beloningen en accounts van deelnemers

Intel is gerechtigd om het Intel® Retail Edge Program te beëindigen binnen 180 dagen na publicatie van de kennisgeving van programmabeëindiging op www.intel.com/retailedge. Intel mag de Program-voorwaarden voor deelname te allen tijde naar eigen inzicht wijzigen, met inbegrip van het beëindigen van het recht van deelnemers om reeds verzamelde credits in te wisselen. Alle wijzigingen in de voorwaarden voor deelname, met inbegrip van de regels betreffende het benodigde aantal credits voor artikelen in de beloningsprogramma’s, gelden met terugwerkende kracht en zijn van toepassing op alle eerder verzamelde credits.

Terug naar boven

Privacy

Bij Intel staat je privacy hoog in het vaandel. Door deel te nemen aan dit programma geef je Intel de persoonlijke gegevens in het registratieformulier. Je persoonlijke gegevens worden gebruikt voor interne doeleinden en je ontvangt extra communicatie als je de optie selecteert. Wij bewaren je gegevens zo lang als nodig is om met je te communiceren, je diensten aan te bieden of zo lang als dat wettelijk verplicht is. 

Bij Intel staat je privacy hoog in het vaandel. Als je het registratieproces voltooit, geef je Intel onder andere je zakelijke contactgegevens, reisinformatie, dieetvoorkeuren en badgelocatie ('Persoonlijke gegevens'). Deze gegevens worden gebruikt om het registratieproces te vergemakkelijken, je een gastvrije ervaring te bieden tijdens het evenement en voor data-analyse. Er worden indien nodig persoonlijke gegevens verzameld om een uitnodigingsbrief voor een visum te maken. Bovendien kun je ervoor kiezen om content over dit evenement via sociale media te delen. Intel kan dergelijke content gebruiken om het evenement op verschillende sociale media te promoten. Intel gebruikt je persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving voor gegevensbescherming en het privacybeleid van Intel.

Intel zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen voor marketingdoeleinden, tenzij u Intel daartoe toestemming hebt verleend. Wij mogen uw persoonlijke gegevens delen binnen Intel of met onze wereldwijde dochterondernemingen voor het doel van gegevensverwerking of gegevensopslag.

Intel kan in samenwerking met externe erkende agenten of contractpartijen lijsten maken met persoonlijke gegevens van deelnemers aan het Intel® Retail Edge Program ten einde een verzochte service te leveren of transactie uit te voeren. Als wij bijvoorbeeld iets naar u moeten verzenden, moeten wij uw naam en adres delen met een bezorgdienst. Wij verstrekken externe agenten uitsluitend de persoonlijke gegevens die nodig zijn om de verzochte service of transactie te voltooien. Deelnemers kunnen de meest recente versie van het privacybeleid van Intel inzien op http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html .

Een lid wordt als inactief beschouwd als hij/zij in de afgelopen 180 dagen geen Learning-activiteit heeft voltooid. Het account blijft inactief totdat het lid een Learning-activiteit voltooit.

Na twee jaar worden inactieve accounts mogelijk verwijderd.

Terug naar boven

Uitsluiting van garantie

Alle artikelen en prijzen uit hoofde van het Intel® Retail Edge Program, met inbegrip van items van promotieacties als De Uitdaging en Veilingen zijn beschikbaar "AS-IS” (in hun huidige staat). Alle garanties op artikelen, prijzen of delen daarvan worden verstrekt door de eventuele garanties bij de betreffende producten. Tenzij anders bepaald in deze Algemene voorwaarden, verlenen de gevrijwaarde partijen (zoals hieronder gedefinieerd) geen garanties, impliciet noch expliciet, in feite noch in rechte, en doen zijn geen toezeggingen ten aanzien van de werking of het nut van artikelen, prijzen of delen daarvan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kwaliteit, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Verder wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor eventuele bijkomende kosten, omissies, vertragingen, omleidingen of handelingen van een overheid of autoriteit.

Terug naar boven

Algemene vrijwaringen

De Sponsor, haar agentschappen, uitvoerders, leveranciers, aannemers en agenten en hun respectievelijke gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, deelnemende wederverkopers en advertentie- en reclamebureaus, en al hun functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers en agenten (gezamenlijk de “Gevrijwaarde partijen”) zijn niet verantwoordelijk voor: onjuiste of onnauwkeurige persoonsgegevens, menselijke fouten, technische storingen, fouten, omissies, onderbrekingen, verwijderingen of defecten van een telefoonnetwerk of mobiel netwerk, online computersystemen, computerapparatuur, servers, providers of software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beschadiging van of schade aan computers van deelnemers of andere personen verband houdend met of voortvloeiend uit deelname aan dit Programma, onvolledige, verloren, te late, beschadigde of foutief geadresseerde mobiele berichten, geen toegang kunnen krijgen tot de website van het Intel® Retail Edge Program of enige andere aan het Programma gerelateerde website, diefstal van, geknoei met, vernietiging van of onbevoegde toegang tot of wijziging van vorengenoemde, gegevens die te laat of onjuist zijn verwerkt, onvolledig zijn of verloren zijn gegaan als gevolg van telefoon-, computer- of elektronische storingen of overbelasting van telefoonlijnen, mobiele netwerken, internet of een dergelijke website, of door welke andere oorzaak dan ook, drukfouten of andere fouten, problemen met transacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geweigerd krediet, onbezorgbare e-mails of mobiele berichten als gevolg van enige vorm van actieve of passieve filtering door de provider van een deelnemer of wegens onvoldoende ruimte op het e-mailaccount of mobiele telefoonaccount van een deelnemer om e-mail- of sms-berichten te ontvangen, of enige combinatie daarvan.

Deelnemers doen afstand van enige vordering die ze kunnen hebben op Gevrijwaarde partijen wegens, en vrijwaren de Gevrijwaarde partijen en hun respectievelijk opvolgers en rechtverkrijgenden van letsel, aanspraken, schadeclaims of verliezen, kosten of onkosten van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de aanvaarding of het bezit van, of voortkomend uit het gebruik of misbruik van een gekocht item, een prijs of delen daarvan of uit deelname aan dit Programma.

Deelnemers bevestigen dat zij deze Algemene voorwaarden hebben gelezen en aanvaard. Dit Programma is onderworpen aan, en moet worden geïnterpreteerd door, de wetten van de staat Delaware, ongeacht principes van conflicterende wetgeving die de toepassing van de wetten van een ander rechtssysteem kunnen vereisen. Procedures of geschillen betreffende dit Programma zullen uitsluitend worden gevoerd in een federale of staatsrechtbank in Delaware en elke deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de bevoegdheid van en de behandeling in een dergelijke rechtbank en doet afstand van enig verweer op grond van het ontbreken van bevoegdheid en nadelige forumkeuze ten aanzien van dergelijke rechtbanken. Alle via het Programma verzamelde aanmeldingsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met de door de deelnemers ten tijde van aanmelding aanvaarde Algemene voorwaarden en het online privacybeleid van Intel Corporation dat te vinden is op http://www.intel.co.uk/content/www/uk/en/privacy/intel-privacy-notice.html .

Andere namen en merknamen kunnen worden geclaimd als het eigendom van anderen.

Terug naar boven