สร้างบัญชี

รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ใน 4 อย่างดังต่อไปนี้
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
อักษรตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว
ตัวเลข 1 ตัว
อักขระพิเศษ 1 ตัว
คุณจะทำอย่างไร
(เลือกตำแหน่งงาน)
เข้าร่วมทันที 1

1 Intel จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณ และช่วยเหลือคุณเมื่อคุณยื่นขอความช่วยเหลือ ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถเลือกที่จะรับการสื่อสารเพิ่มเติมได้ด้วย คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับได้ทุกเมื่อ ระยะเวลาการเก็บรักษาจะระบุไว้ในข้อกำหนดของเรา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Intel โปรดดูที่ http://www.intel.com/privacy.