สร้างบัญชี

รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
ต้องประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ใน 4 อย่างดังต่อไปนี้
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว
อักษรตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว
ตัวเลข 1 ตัว
อักขระพิเศษ 1 ตัว
คุณจะทำอย่างไร
(เลือกตำแหน่งงาน)
เข้าร่วมทันที 1

1 Intel จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณ และช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับคำร้องขอการสนับสนุน ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณอาจเลือกที่จะรับการสื่อสารเพิ่มเติมเช่นกัน ระยะเวลาการเก็บรักษาจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดของเรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Intel โปรดดูที่ http://www.intel.com/privacy.